25 מרץ 2017 כ"ז אדר תשע"ז

ארכיון מכרזים

למכירת זכויות בחנות ברחוב כצנלסון 156-158 בגבעתיים

מכרז מספר: 106/2011
מועד פרסום: 18/5/2011
מועד אחרון להגשה: 23/6/2011
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 106/2011,
למכירת זכויות בחנות ברחוב כצנלסון 156-158 בגבעתיים

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה" או "מכבי") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לרכישת זכויותיה, בחנות בשטח של 80 מ"ר (בערך) המצויה במבנה הכולל קומת קרקע מסחרית ברחוב כצנלסון מס' 156-158 פינת רח' בן-גוריון 182 בגבעתיים.
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 18.5.11 ועד ליום 31.5.11, תמורת תשלום של 500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 תל אביב, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט או מי שימונה במקומה לעניין זה (טלפון: 03-5143643), והכל בימים א' – ה' בין השעות 10:00 – 15:00.
 3. ניתן להציג שאלות בכתב, עד לא יאוחר מיום 6.6.11, בהתאם לקבוע במסמכי המכרז. תשובות לשאלות תינתנה בכתב עד ליום 16.6.11 והכל באופן הקבוע במסמכי המכרז.
 4. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית למכור את הזכויות בנכס הנ"ל באופן שתמצא לנכון ובכל עת או לא למכור אותן כלל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ובכלל לא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה למכירת זכויותיה בנכס.
 6. נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 7. רשאי להשתתף במכרז מי שיתקיימו בו התנאים הבאים:
  א. המציע צירף ערבות בנקאית אוטונומית להצעתו על סך של 150,000 ₪ בנוסח המפורט בנספח ד' או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי.
  ב. אם המציע עוסק, מנהל ספרים כדין.
  ג. המציע רכש את מסמכי המכרז ישירות מהמזמינה ובידו קבלה המעידה על כך.
  ד. המציע סייר בנכס.
  עמידת המציע בכל התנאים דלעיל מהווה תנאי סף הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד בכל התנאים דלעיל – הצעתו תיפסל.
 8. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בפרק המנהלה שבמסמכי המכרז. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' מחט, החל מיום 19.6.11 המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ה', ה-23.6.11 בשעה 12:00.
 9. זכויות בנכס יימכרו כשהנכס כמתואר לעיל במצבו כפי שהוא היום (AS IS) ובכפוף לאמור בהסכם הרכישה המצורף למסמכי המכרז. על המציע לבדוק באמצעות מומחים מקצועיים לדבר מטעמו את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס, ייעודו, אפשרויות השימוש והניצול שלו, הזכויות המשפטיות בו, מצב רישום הזכויות, זכויות הבניה, מידת התאמת הבנוי בפועל להיתר הבניה, שטחו וגבולותיו וכד', לרבות בלשכת רישום המקרקעין ו/או במינהל מקרקעי ישראל, הרשות המקומית וכל גורם אחר שיש לו נגיעה לנכס הנ"ל והזכויות בו.
 10. סיור בנכס ייערך בתיאום מראש וכמפורט במסמכי המכרז.
 11. המזמינה לא תשלם דמי תיווך.
 12. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.