25 אוקטובר 2016 כ"ג תשרי תשע"ז

פטורים ממכרז

בינוי ונדל"ןציוד רפואיציוד משקימחשובאחר