21 יולי 2017 כ"ז תמוז תשע"ז

מכבי סיעודי הפוליסה הקודמת עד ה- 30 ביוני 2016

באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ

להלן עיקרי הפוליסה ”מכבי סיעודי”:
 

תגמולי הביטוח

בחירה באחד מארבעת המסלולים הבאים והחלפה ביניהם בכל עת:
מסלול ביטוחיסיעודי כסףסיעודי זהב
אשפוז סיעודי השתתפות ב-40% מהוצאות האשפוז הסיעודי. תקרת ההשתתפות -

5,612 ₪ בחודש
השתתפות ב-80% מהוצאות האשפוז הסיעודי. תקרת ההשתתפות -

11,223 ₪ בחודש
מטפל ישראלי באמצעות חברת סיעוד 25 שעות שבועיות 36 שעות שבועיות
פיצוי למעסיק מטפל זר 3,928 ₪ לחודש 5,051 ₪ לחודש
פיצוי 3,367 ₪ לחודש 4,489 ₪ לחודש
 • תגמולי הסיעוד המשולמים לחבר המבוטח צמודים למדד המחירים לצרכן ומתעדכנים אחת לרבעון.
 • התעריפים בטבלה זו נכונים לאפריל 2016.
 

מצב מזכה

 • חבר מבוטח אשר מצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) של 3 מתוך 6 הפעולות הבאות: לנוע באופן עצמאי, לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, לאכול ולשתות, להתרחץ, לשלוט על הסוגרים.
 • חבר מבוטח אשר מצב בריאותו ותפקודו ירודים עקב ”תשישות נפש” שנקבעה על ידי רופא מומחה בתחום. לעניין זה- "תשישות נפש" - פגיעה בפעילותו הקוגניטיבית וירידה ביכולתו האינטלקטואלית, הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך ו/או קצר וחוסר התמצאות במקום ובזמן הדורשים השגחה במרבית שעות היממה, על פי קביעת רופא בתחום, שסיבתה במצב בריאותי (כגון: אלצהיימר, צורות דמנטיות שונות).
 

תקופת תשלום

תקופת התשלום תתחיל בתום תקופת המתנה בת 30 יום ותשולם כל עוד החבר המבוטח נמצא במצב סיעודי. תקופת התשלום המרבית הינה 5 שנים.
 • תקופת המתנה - תקופה בת 30 יום מתחילה במועד בו ארע מקרה הביטוח, אשר במהלכה היה החבר המבוטח במצב סיעודי באופן רצוף ובמהלכה לא ישלם המבטח תגמול סיעודי חודשי בגין מקרה הביטוח.
 

מה הביטוח לא מכסה?

להלן עיקרי החריגים לפוליסה "מכבי סיעודי".
מקרה ביטוח שאירע בתוך אחת או יותר מהתקופות הבאות:
 • מקרה הביטוח אירע לילד שטרם מלאו לו 12 חודשים.
 • מקרה הביטוח אירע לפני יום תחילת הביטוח או לאחר תום תקופת הביטוח.
 
מקרה ביטוח שאירע עקב או בגין אחד או יותר מהאירועים הבאים:
 • השתתפות בפעילות בלתי חוקית.
 • שכרות כרונית או שימוש בסמים, שלא על פי מרשם רופא.
 • שירות של החבר המבוטח בצבא או בגוף בטחוני אחר, או השתתפות בפעילות ביטחונית כל שהיא, לרבות פעילות צבאית, משטרתית, מלחמתית, מרד, פעולות איבה, פעולות על רקע לאומני, מהומות, שביתה, ולרבות השתתפות פסיבית באירועים אלה.
 • טיסה בכל כלי טייס, למעט כנוסע מן המנין בטיסה אזרחית מסחרית או בטיסה פרטית בכלי טיס אזרחי המאושרת על ידי הרשויות המוסמכות .
 • תסמונת הכשל החיסוני הנרכש (AIDS) או כל מחלה או תסמונת דומה.
 • תאונת דרכים.
 • ביקוע או היתוך גרעיני, זיהום רדיואקטיבי.
 • מום מולד או מחלה תורשתית או אחרת, ולרבות מום או נזק שנגרם עקב ההיריון או הלידה שבהם נולד החבר המבוטח, ובלבד שנקבע באבחנה רפואית מתועדת בתוך 12 חודשים מיום לידתו.
 
 • שימו לב, כל האמור לעיל, כפוף לתנאי הפוליסה.