21 אוקטובר 2016 י"ט תשרי תשע"ז

אודות ביטוח הבריאות הממלכתי


חוק ביטוח בריאות ממלכתי נכנס לתוקפו בשנת 1995 וקובע את אחריות המדינה
לביטוח בריאותם שלכל תושבי המדינה.