22 ינואר 2017 כ"ד טבת תשע"ז
מעודכן לתאריך  08.02.2010 

הפריה חוץ גופית

IVF, In-Vitro Fertilization

החוק בנושא הפריה חוץ גופית ותרומת ביציות לצורך הפריה חוץ גופית

בשנת 1987 הותקנו בישראל תקנות המסדירות את נושא ההפריה החוץ גופית ותרומת
ביציות
.
א. חל איסור על נטילת
ביצית
, הפרייתה, הקפאתה ושתילתה בגופה של אישה כשהיא מופרית, אלא במחלקה או במרפאה, שהוכרו בהודעה ברשומות על ידי מנכ"ל משרד הבריאות לצורך הפריה חוץ גופית, ובכפוף לקבלת הסכמה מודעת של כל אחד מהנוגעים בדבר.
ב. נטילת ביצית תיעשה רק למטרה של הפריה חוץ גופית, ושתילתה לאחר הפרייתה באשה שתהיה אם
היילוד
.
ג. נטילת ביצית תיעשה רק מאישה הנמצאת בטפול רפואי עקב לקויי פוריות, ובתנאי שרופא אחראי קבע, כי יש בנטילת הביצית משום קידום הטיפול בה. רופא אחראי לעניין תקנות אלו הוא מנהל מחלקה מוכרת, סגנו וכל רופא מומחה ביילוד ובגינקולוגיה העובד במחלקה מוכרת, שהסמיך מנהל המחלקה המוכרת.
ד. לא ישתמש רופא להפריית ביצית שניטלה, אלא בזרע שיועד מראש להפריה, ושהתקבל מבעלה של האישה שממנה ניטלה הביצית, או מתורם או מבנק
זרע
- בהתאם להנחיות מנכ"ל משרד הבריאות.
ה. ביצית שניטלה מאישה נשואה לשם שתילתה בה, לא תופרה בזרע של תורם, או בזרע שהתקבל מבנק
הזרע
, אלא אם התקבלה הסכמה, בכתב ומראש, הן מהאישה שממנה ניטלה הביצית, הן מבעלה.
ו. ביצית של תורמת לא תישתל באשה אלא אם האישה נשואה, והתקיימו בה כל התנאים הבאים במצטבר:
 1. אין בין התורמת ובין האישה קירבת משפחה. 'קירבת משפחה' - הורים, הוריהם והורי-הוריהם, ילדים, אחים ואחיות, דודים ודודות וצאצאיהם.
 2. התקיימו בתורמת הוראות סעיף ג' דלעיל, וניתנה הסכמתה לתרומה.
 3. התקבלה הסכמה בכתב ומראש, הן מהאישה והן מבעלה.
 4. הביצית הופרתה בזרע של בעלה של האישה.
 5. התורמת היא בת לאותו לאום ודת של האישה (לפי הנחיות מנכ"ל משרד הבריאות).
 
ז.
 1. לא תישתל ביצית מופרית באשה נשואה, אלא אם כן הביצית היא שלה או של תורמת, והופרתה בהתאם לתקנות אלו.
 2. על אף האמור בתקנת משנה (1) -
  • התאלמנה בעלת הביצית המופרית טרם שתילתה, לא תישתל בה הביצית המופרית אלא אם עברה שנה לפחות ממועד נטילת הביצית והפרייתה, והתקבל דין וחשבון מעובד סוציאלי של המחלקה המוכרת התומך בבקשת האישה. הדין וחשבון ייערך לפי הנחיות מנכ"ל משרד הבריאות.
  • הייתה האישה, שבה מתכוונים לשתול את הביצית, גרושה, והביצית הופרתה בזרעו של בעלה טרם גירושיה - תישתל בה הביצית רק לאחר קבלת הסכמת בעלה לשעבר.
  • הייתה האישה, שבה מתכוונים לשתול את הביצית המופרית, רווקה, לא תישתל בה ביצית מופרית, אלא אם הביצית היא שלה, והתקבל דין וחשבון מעובד סוציאלי כנ"ל.
 
ח.
 1. ביצית, לרבות ביצית מופרית, תוקפא לתקופה שלא תעלה על חמש שנים.
 2. נתקבלה בקשה בכתב להארכת תקופת ההקפאה, חתומה בידי האישה שמגופה ניטלה ובעלה, ומאושרת בחתימתו של הרופא האחראי, רשאי בית החולים להאריך את תקופת ההקפאה בחמש שנים נוספות.
 
ט.
 1. בביצית או בביצית מופרית שניטלה מאישה נשואה שנפטרה לא ייעשה שימוש.
 2. ביצית שניטלה מאישה נשואה שבעלה נפטר תיתרם בהסכמתה.
 3. ביצית, לרבות ביצית מופרית, שניטלה מאישה פנויה שנפטרה, לא תישתל באשה אחרת אלא אם טרם פטירתה נתנה התורמת הסכמה לתרומת הביצית.
י.
 1. לפי הנחיות מנכ"ל משרד הבריאות על מחלקה מוכרת לנהל רישומים נפרדים לנטילת ביצית ולפעולות של תרומת ביצית, כדי למנוע אפשרות של איתור וזיהוי תרומות של ביציות.
 2. רישומי תורמי הזרע ותורמות הביציות יתנהלו בנפרד, יוחזקו וישמרו נעולים במקומות נפרדים, לשם שמירת סודיותם.
 3. בכל מחלקה מוכרת ימונה אחראי לניהול תקין של רשומות ורישומים רפואיים הנוגעים לתורמי זרע וביציות, ולפעולות הקשורות בהפריה חוץ גופית.