27 מאי 2017 ב' סיון תשע"ז

אבטחת מידע ותנאי שימוש באפליקציית מכבי ובאתר מכבי Online

אנו מתייחסים ברצינות ובכובד ראש למידע שעובר ומתעדכן דרך אתר מכבי Online. עם זאת, חשוב לנו לאפשר לחברים גישה נוחה ובטוחה מכל מחשב ומכל מקום בעולם.

תנאי שימוש

שירותים מקוונים של מכבי שירותי בריאות ("מכבי")
השירותים המקוונים של מכבי – אתר האינטרנט, אפליקציית הסלולאר, עמדות "מכבילי" שבסניפי מכבי (להלן: "השירותים המקוונים") – נועדו למתן שירותים מקוונים וריכוז מידע אדמיניסטרטיבי ורפואי אישי.
המידע המופיע בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים נסמך על המידע הקיים והמעודכן במערכות המידע במכבי.
לשירותכם, מאפשרות הפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים להזין ולשמור גם תוצאות בדיקות המבוצעות באופן עצמאי (כגון: מדידת לחץ דם, מדידת
דופק
, מדידת משקל, מדידות של רמות סוכר בדם). עוד ניתן לשמור מסמכים כלליים ומסמכים רפואיים אישיים ממוסדות רפואיים אחרים (כגון חוות דעת רפואיות, סכום שחרור מאשפוז ועוד).
באשרי תנאי שימוש אלה אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי:
 1. אני מבקש/ת להצטרף לשירותים המקוונים שמציעה מכבי, ובכללם: זימון תורים, קבלת תוצאות של בדיקות המעבדה, עדכון הפרטים האישיים הרלוונטיים שלי, מענה לבקשות אדמיניסטרטיביות, צפייה בהמלצות רפואיות אישיות, קבלת הודעות בדואר האלקטרוני ו/או הודעות SMS על מועדי בדיקות ותורים, על ביטול תורים וכן הודעות אחרות ועוד.
 2. ידוע לי ששירותים מקוונים נוספים עשויים להתווסף ו/או להיגרע מעת לעת.
 3. ידוע לי, כי לא כל המידע הרפואי הקיים במערכות המידע של מכבי נחשף בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים.
 4. ידוע לי, כי בעת הצטרפותי לשירותים המקוונים יצורפו לשירותים הנ"ל באופן אוטומטי גם ילדי הקטינים (קטין - עד גיל 18) במסגרת השירות "הילדים איתך במכבי און ליין", והכל בהתאם לחוק ובכפוף לשיקול דעתה של מכבי.
  ברור לי, כי אם וככל שלא אהיה מעוניין בצירוף ילדי לשירותים המקוונים, יהא עלי לפנות לסניף לצורך מתן הוראה בדבר הסרתם מהשירותים הנ"ל.
 5. ידוע לי, כי על-פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, כל אחד מהוריו של הקטין מהווה אפוטרופוס חוקי על ילדיו ורשאי לקבל את מלוא המידע הרפואי אודותיו, אלא אם ניתן צו שיפוטי השולל את אפוטרופוסותו.
 6. אני מתחייב/ת להודיע למכבי אודות מתן צו השולל אפוטרופסות, אם וככל שיינתן, ואני פוטר/ת בזאת את מכבי מכל אחריות ו/או חבות בגין העברת המידע להורה שנשללה אפוטרופוסותו, באם לא אמסור את ההודעה כאמור.
 7. ידוע לי, כי המידע הרפואי המוצג אודות ילדי הקטינים בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים, ובכלל זה מידע אודות מלוא תוצאות בדיקות המעבדה, תורים לרפואת נשים והמלצות רפואיות אישיות, הינו חלקי ולא מלא ואף אינו כולל את מלוא הפרטים המופיעים אודות בגירים בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים. ידוע לי, כי ההמלצות הרפואיות המוצגות בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מוצגות רק למשתמש המחובר למערכת, וכי השירות אינו מציג המלצות רפואיות אישיות לקטין (בכניסה עם סיסמתו של הקטין).
 8. ידוע לי, כי על מנת לקבל את מלוא הרשומה הרפואית אודות ילדיי הקטינים, בכפוף לכל דין, עלי לפנות לסניף מכבי ולבקש את העתק הרשומה כמקובל.
 9. ידוע לי, כי על אפוטרופוס שאינו הורה ביולוגי לפנות לסניף מכבי עם אסמכתא להיותו אפוטרופוס של הקטין ועם תעודת זהות על מנת להירשם לשירות.
 10. ידוע לי, כי במסגרת השירות "הילדים איתך במכבי און ליין" לא אוכל לשנות את פרטיו האישיים ואת סיסמתו של ילדי הקטין. כל שינוי בפרטים אישיים או בסיסמא יבוצע באמצעות פניה ישירה לסניף מכבי.
 11. ידוע לי ומוסכם עלי, כי לצורך קבלת חלק מהשירותים המקוונים אני רשאי/ת למסור את כתובת הדואר האלקטרוני ואת מספר הטלפון הנייד שלי בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים, וכי מכבי ומי מטעמה יהיו רשאים לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני ולמספר הטלפון הנייד שמסרתי כל הודעה ו/או תזכורת ו/או מידע על פרסום באתר של חלק מתוצאות של בדיקות מעבדה ו/או מועדי בדיקות ו/או מועדי ביקורים.
 12. ידוע לי, כי במסגרת השירות "הילדים איתך במכבי און ליין" – התזכורות האישיות נקבעות רק למשתמש המחובר למערכת עם סיסמתו האישית. לפיכך מובן לי כי השירות אינו מאפשר קביעת תזכורות אישיות לקטין על-ידי הוריו, בהשתמשם בסיסמתם האישית על מנת לצפות בתיקו המקוון.
 13. ידוע לי שהפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מכילות מידע רפואי אישי, סודי ורגיש, המוגן על-פי חוק, וכי לפיכך הגישה למידע כאמור המצוי בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מתבצעת באמצעות הזנת מספר תעודת זהות וסיסמה אישית בתקשורת מאובטחת ומוצפנת.
 14. ברור לי, כי רגישות המידע המופיע בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מחייבת אותי בשמירה קפדנית על הסיסמה האישית.
 15. ידוע לי ומוסכם עלי, כי האחריות הבלעדית לשמירה על אבטחת הסיסמא האישית לשירותים המקוונים ולכתובת הדואר האלקטרוני שלי ועל הגישה לטלפון הנייד שלי חלה עלי, ואני פוטר/ת את מכבי מכל חבות ו/או אחריות בגין חשיפת הסיסמא ו/או גישה בלתי מורשית למאן דהוא מלבדי.
 16. אני מסכים/ה ומתחייב/ת לנקוט בכל האמצעים הסבירים לצורך שמירה על הסיסמה האישית לשם מניעת שימוש בה ללא הרשאתי.
 17. ידוע לי, כי חשיפת הסיסמה האישית שלי -  בין אם בכוונה ובין אם עקב אובדן ו/או גניבה - עלולה לחשוף מידע רפואי רגיש אודותיי למשתמשים לא מורשים.
 18. ידוע לי, כי בכל מקרה של חשיפת הסיסמה האישית שלי למשתמשים שאינם מורשים - וכן בכל מקרה של חשד לחשיפה כזאת - עלי להחליף את הסיסמה האישית בשירותים המקוונים.
 19. כן ידוע לי, כי באפשרותי לפנות לסניפי מכבי בבקשה לביטול הרישום לשירותים המקוונים.
  בכל מקרה ברור לי, כי במקרה כזה תהיה מכבי פטורה מכל אחריות ו/או חבות בגין חשיפת המידע לגורם שאינו מורשה.
 20. ידוע לי שבתום כל שימוש בשירותים המקוונים מוטלת עלי האחריות הבלעדית להסיר את המידע ו/או את נתוני הזיהוי ו/או כל נתון אחר שעלולים לאפשר גישה למידע ו/או לשירות למי שאינם מורשים לכך, ואני פוטר/ת את מכבי מכל אחריות ו/או חבות בגין כך.
 21. ידוע לי, כי בעת הכניסה לשירותים המקוונים נדרשת תשומת לב מיוחדת לכך שהמידע המופיע על-גבי המסך בכל אחת מהפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים עלול להיחשף לעיני הסובבים, ובכלל זה בני משפחה ו/או לכל מי שמצוי בקרבת אותה פלטפורמה בעת הכניסה אליה והעיון במידע המופיע בה, וכי עלי האחריות למנוע מכל גורם שאינו מורשה מלצפות במידע זה.
 22. לאור האמור לעיל בפסקאות 12 עד 18, אני מוותר/ת ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה נגד מכבי ו/או נגד רופאיה ו/או מי מטעמה בגין שימוש ו/או חשיפה לא מורשים במידע המופיע בשירותים המקוונים כתוצאה ממסירה ו/או אובדן של הקוד האישי ושל הסיסמה האישית ו/או כתוצאה מצפייה במידע ללא מתן היתר מפורש לכך, לרבות צפייה במידע על-ידי בני משפחה.
 23. ידוע לי, כי המידע באתר הינו אישי וסודי, וכל המידע, לרבות תוצאות בדיקות שלא בוצעו במתקני מכבי וכן המסמכים הרפואיים שארכז במקום שבו הדבר אפשרי במערכת השירותים המקוונים, יהיה נגיש אך ורק לי באמצעות הסיסמה האישית, וכי לגורמים המטפלים בי במכבי לא תהא גישה למסמכים רפואיים אלו.
 24. ידוע לי ואני מסכים/מה, כי ככל שאעלה בעצמי למערכת השירותים המקוונים מידע / מסמכים ממקורות שונים שאינם מכבי ו/או שלא הועלו לשירותים המקוונים על-ידי מכבי, העלאה כאמור נעשית מיוזמתי ועל אחריותי בלבד, ומכבי לא תישא באחריות כלשהי בגין העלאה כאמור ובגין האמור במידע/מסמכים שהועלו.
 25. ידוע לי, כי ככל שקיימים בידי נתונים נוספים על הנתונים המופיעים במערכת השירותים המקוונים ו/או ככל שאגלה טעויות במידע המתייחס אלי המופיע במערכת השירותים המקוונים, חלה עלי האחריות ליידע את הגורמים הרלבנטיים במכבי, לרבות הרופאים המטפלים, על מנת שהמידע במערכות מכבי הנוגע אלי יהיה מלא שלם ומדויק ככל הניתן.
 26. ידוע לי, כי כל המלצה רפואית המצויה בתיקי הרפואי במערכת השירותים המקוונים מתבססת על הנתונים שבידי מכבי, אשר ייתכן ונפלו בהם טעויות. לפיכך ברור לי, כי עלי לעדכן את הרופא המטפל אודות קיומם של נתונים חדשים ו/או לא מדויקים.
 27. ידוע לי, כי ההמלצות הרפואיות המופיעות באיזו מבין הפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים אינן ממצות את ההמלצות הרפואיות לגבי ואינן כוללות את כל תחומי הרפואה שעשויים להיות רלבנטיים. כן ידוע לי, כי קבלה של המלצה שניתנה כאמור אין בה כדי להעיד על כך שלא נדרשות ממני פעולות נוספות במטרה לקדם בריאותי ו/או לטפל במצב בריאותי קיים ו/או למנוע הידרדרות במצבי.
  על כן, מובן לי ומוסכם עלי, כי השימוש בשירותים המקוונים ובהמלצות המופיעות באיזו מבין הפלטפורמות השונות שלהם אינו מהווה תחליף לפניה לגורמים המטפלים, לרבות הרופאים המטפלים בי, לשם קבלת אנמנזה, יעוץ והכוונה לפי הצורך הרפואי. אני מאשר/ת, כי לא יהיו לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממכבי ו/או מרופאיה ו/או ממי מטעמה בגין שימוש שאעשה אני או שיעשה מישהו מטעמי בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים בניגוד לאמור לעיל.
 28. ידוע לי, כי מטבעם השירותים המקוונים תלויים בשירותי תקשורת ואחרים המסופקים למכבי ו/או לי על-ידי צדדים שלישיים (כגון: שרתי אינטרנט חיצוניים, ספקיות תשתיות אינטרנט, חברות סלולאר וכיו"ב), וכי יתכן שיחולו עיכובים בהופעת מידע בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מסיבות התלויות בצדדים שלישיים כאמור. אני מצהיר/ה ומאשר/ת, כי מכבי לא תהא אחראית כלפי בכל הקשור בעיכובים כאמור, וכי אין ולי ולא תהיה לי ואני מוותר/ת בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה ו/או תביעה כנגד מכבי בקשר עם עיכובים כאמור.
 29. עוד ידוע לי, כי השירותים המקוונים אינם כוללים תמיכה טכנית כלשהי, וכי מכבי תשתדל לענות לפניותי בעניינים טכניים שיתקבלו באמצעות פניה למוקד מכבי או בדואר אלקטרוני בלבד, ללא כל התחייבות מצידה לעשות כן.
 30. מוסכם עלי, כי מלוא זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת בעיצוב הפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באיזו מהן - הינן של מכבי בלבד. ידוע לי, כי חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של מכבי.
 31. אני מאשר/ת ומצהיר/ה, כי ידוע לי שאין לעשות כל שימוש בסימני מסחר המופיעים ו/או העשויים להופיע בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים, לרבות סימני המסחר של מכבי השייכים לה ולה בלבד. ככל שיפורסמו בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים סימני מסחר של מפרסמים/גופים אחרים (מלבד מכבי), פרסום זה הינו באחריות אותם מפרסמים/גופים אחרים, ואין בכך כדי להוות מצג כלשהו מצד מכבי אודות זכויות הקניין הרוחני ו/או הבעלות בסימנים אלה.
 32. ידוע לי, כי כל פעולה המתבססת על מידע המופיע בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מחייבת את אישור הרופא/ה המטפל/ת, וכי מכבי לא תשא באחריות לכל פעולה אשר תתבצע שלא בהתייעצות עם הרופא/ה המטפל/ת ובאישורו/ה.
לא מצאת פתרון? פנו אלינו