23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לאספקת תלבושת ייצוגית לעובדי מינהל

מכרז מספר: 104/2011
מועד פרסום: 17/5/2011
מועד אחרון להגשה: 27/6/2011
(יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 2011/ 104,

לאספקת תלבושת ייצוגית לעובדי מינהל

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעה לאספקת תלבושת ייצוגית לעובדי מינהל.
 2. ההתקשרות הינה לתקופה של שנה, שתחילתה שלושה חודשים מיום חתימת ההסכם. למכבי, ולה בלבד, שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בתקופה נוספת בת שנתיים, בתנאים זהים. לצדדים שמורה האופציה להאריך את ההסכם פעם נוספת, בהסכמת שני הצדדים.
 3. מכרז זה והסכם ההתקשרות שייחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם בהסכם, אם ירצו בכך. 
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל מיום 17.5.11 ועד ליום 31.5.11, תמורת תשלום של 500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לעניין זה, (טל': 5143643- 03), בימים א'-ה', בין השעות: 10:00 – 15:00.
 5. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה הגב' שרה מחט. הפניות תעשנה הפניות תעשנה עד ליום 12.6.11, וזאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il . על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 5143643- 03 עד ליום 12.6.11  תשובות לשאלות תינתנה בכתב עד ליום 21.6.11 והכל באופן הקבוע במסמכי המכרז.
 6. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. 
 7. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המזמינה לבין הזוכה לאספקת תלבושת ייצוגית לעובדי מינהל.
 8. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מסוגל לספק למכבי בעצמו את השירותים.
  ג. מנהל ספרים כדין.
  ד. הכנסותיו בשנתיים האחרונות (2009-2010) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 800,000 ₪ (שמונה מאות אלף ש"ח) לשנה לפחות.
  ה. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות, באספקת ביגוד באופן מוסדי, ל-2 ארגונים בהם 500 עובדים לפחות כל אחד.
  ו. עומדות לרשותו 5 נקודות מכירה לפחות בפריסה ארצית, אחת לפחות בכל מחוז של מכבי (שרון, מרכז, דרום, צפון, ירושלים-שפלה), בהתאם למפה המצורפת כנספח ח' למסמכי המכרז.
  ז. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 30,000 ₪.
  ח. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 9. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 10. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 27.6.11, בשעה 12:00.
 11. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 12. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.