08 אוגוסט 2022 י"א אב תשפ"ב

ארכיון מכרזים

עבודות בינוי ומערכות מרפאת מכבי סניף "אורנית", מרכז מסחרי, רח' הערבה 1 - אורנית

מכרז מספר: 127/2011
מועד פרסום: 27/6/2011
מועד אחרון להגשה: 4/8/2011
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 127/2011
עבודות בינוי ומערכות מרפאת מכבי סניף "אורנית", מרכז מסחרי, רח' הערבה 1 - אורנית

 

 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות בינוי ומערכות מרפאת מכבי סניף "אורנית", מרכז מסחרי, רח' הערבה 1 - אורנית.
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל מיום 27.6.11, ועד ליום 14.7.11, בימים א'-ה', בין השעות  10:00 – 15:00, תמורת תשלום בסך 1,500 ש"ח (אשר לא יוחזרו), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לעניין זה, (טל':03-5143643).
 3. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. המזמינה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז  התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המציע הזוכה לבין המזמינה לביצוע עבודות השיפוץ.
 5. מסמכי המכרז יהפכו אחרי חתימת החוזה עם הקבלן לחלק ממסמכי החוזה.
 6. על המציע לעמוד בתנאים המוקדמים המפורטים במכרז, ולצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
  א. בידיו אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים לחוזה זה, קבוצה  ג'-2  לפחות.
  ב. בידיו תצהיר העשוי לפני עו"ד המאשר את העובדה שהרישום האמור לא בוטל, ותקף ליום הגשת ההצעה.
  ג. בידיו אישור רו"ח על הכנסות המציע לפי כללי חשבונאות מקובלים בדו"חות הכספיים של המציע, בשלוש השנים 2008-2010, בהיקף של לפחות חמישה מיליון ש"ח לכל שנה.
  ד. בידיו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 והתקנות והצווים לפיו.
  ה. בידיו דו"חות כספיים מבוקרים מלאים ומעודכנים ליום 2010. 31.12. אם אין בידיו אישורים כאמור, יצרף דו"חות כספיים מבוקרים מלאים ומעודכנים ליום 31.12.2009. כמו כן יצרף דו"ח מידע מטעם חברת ביזנס דאטה ישראל בע"מ או מטעם חברת דן אנד ברדסטריט על איתנותו הפיננסית, כשדו"ח המידע יהיה מעודכן  לתאריך שאינו מוקדם משלושה חודשים לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.
  אם המציע הינו תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך, יצרף להצעתו, בנוסף לדו"חות המבוקרים כאמור לעיל, גם דו"חות כספיים מסוקרים מעודכנים לתאריכים המאוחרים ביותר האפשריים עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.
  ו. בנה לפחות שלושה פרויקטים, במהלך חמש השנים האחרונות (2006-2010). יש להמציא רשימה הכוללת פירוט של סוג העבודה שההיקף הכמותי של כ"א מהן שווה למחצית ההיקף כאמור של העבודה במכרז, יעוד המבנה וגודלו והמעידה על ביצוע העבודות נשוא ההצעה המוגשת, גמר ומערכות למבני משרדים/מרפאות/ מבני ציבור, וכן רשימת ממליצים לעבודתו בפרויקטים הנ"ל. נתונים אלה ירשמו ע"י המציע בטבלה המופיעה במסגרת הצעת הקבלן, נספח א'-2.
  ז. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 260,000 (מאתיים ושישים אלף ₪).
  ח. בידיו תצהיר מהנדס/אדריכל כשהוא חתום ע"י מהנדס/אדריכל  ומאושר כדין בפני עו"ד, ואליו מצורף צילום רישיונו של המצהיר.
  ט. השתתף בסיור קבלנים. סיור קבלנים ייערך ביום  א', ה- 17.7.11, הסיור יתקיים בשעה  15:00, נפגשים ברחוב הערבה 1, באורנית בכניסה האחורית למרכז המסחרי. ההשתתפות בסיור קבלנים מותנית בהצגת קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. הסברים נוספים, במידה וידרשו, יינתנו בסיור הקבלנים. השתתפות בסיור הקבלנים, הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו תפסל על הסף. לא תותר השתתפות בסיור הקבלנים למי שלא רכש את מסמכי המכרז ממכבי במועד הנקוב.
  י. באם המציע הינו חברה בע"מ, בידיו  אישור עו"ד בדבר מורשה חתימה של החברה, וכן אישור כי החברה קיימת ופועלת וכי על פי מסמכי ההתאגדות, החברה רשאית לחתום על המסמכים המהווים חלק מהמכרז, וכי חתימת מורשה החתימה בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.
 7. מציע המעוניין להציג שאלות יעשה כן לפני סיור הקבלנים, או במהלכו, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב, לפני הסיור, לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, באמצעות דואר אלקטרוני  Mahat_s@MAC.ORG.IL, או בפקס מס' 03-7952501, או בע"פ במהלך הסיור. (על המציע מוטלת החובה לוודא את הגעת הפניה בטלפון מס': 03-5143643), ניתן להפנות שאלות בכתב עד ליום 24.7.11
  התשובות לשאלות תינתנה במהלך הסיור עצמו. פרוטוקול מסיור קבלנים ותשובות לשאלות יימסרו עד ליום 28.7.11. על המציע לציין בעת פנייתו את מס' הפקסימיליה ו/או כתובת דוא"ל, אליו תישלחנה התשובות.
 8. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, לרבות הדיסקט המצורף למכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, החל מיום א', ה- 31.7.11, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום ב', ה- 4.8.11, בשעה 12:00.
 9. ניתן לעיין במסמכי מכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 10. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.