29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

אספקת שירותי תחזוקה לרשתות תקשורת נתונים ורכש ציוד תקשורת נתונים

מכרז מספר: 108/2011
מועד פרסום: 10/8/2011
מועד אחרון להגשה: 21/9/2011
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 108/2011
אספקת שירותי תחזוקה לרשתות תקשורת נתונים ורכש ציוד תקשורת נתונים

 

 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת שירותי תחזוקה לרשתות תקשורת נתונים ורכש ציוד תקשורת נתונים.
 2. הספק עימו תתקשר מכבי, יספק את השירותים בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
 3. ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם, בתנאים זהים.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 10.8.11 ועד ליום 30.8.11, תמורת תשלום של 1,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03), בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
 5. פניות לברורים תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני, mahat_s@mac.org.il עד ליום 31.8.11, וזאת באמצעות הפניית השאלות בדואר אלקטרוני, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03). פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 14.9.11. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
 6. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת שירותי תחזוקה לרשתות תקשורת נתונים ורכש ציוד תקשורת נתונים.
 8. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 9. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. חברה המוגדרת כספק שותף ברמת Gold ומעלה אצל כל אחת מהחברות Cisco ו- Avaya.
  ג. מתן שירות ל- 3 ארגונים לפחות, עם למעלה מ- 100 אתרים בפריסה ארצית כל אחד.
  ד. בידיו אישור מהיצרנים כי הוא נציג מורשה שלהם בארץ.
  ה. מנהל ספרים כדין.
  ו. הכנסותיו בשנים 2009-2010 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 2 מיליון ₪ לשנה לפחות כולל מע"מ.
  ז. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 100,000 ₪.
  ח. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 10. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 11. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ד', ה- 21.9.11 בשעה 12:00.
 12. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 13. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.