26 ינואר 2022 כ"ד שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

למתן שירותי פינוי וטיפול בפסולת רפואית

מכרז מספר: 107/2011
מועד פרסום: 21/8/2011
מועד אחרון להגשה: 15/9/2011
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 107/2011,
למתן שירותי פינוי וטיפול בפסולת רפואית

 

 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעה למתן שירותי פינוי וטיפול בפסולת רפואית.
 2. ההתקשרות לתקופה של שלוש שנים עם אופציה למכבי להארכתה ל-2 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל מיום 21.8.11 עד ליום 1.9.11 תמורת תשלום של 1,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי  מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00.
 4. פניות לברורים תיעשינה בכתב עד ליום 4.9.11 באמצעות דואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 5143643- 03. פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תענינה.
 5. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 12.9.11. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
 6. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה למתן שירותי פינוי וטיפול בפסולת רפואית.
 8. נוסח חוזה ההתקשרות עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 9. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א.  תאגיד רשום כחוק בישראל
  ב. מנהל ספרים כדין
  ג. בעל רישיון עסק תקף לאיסוף הובלה וטיפול בפסולת זיהומית בהתאם לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-  1968;  בתוקף למועד האחרון להגשת ההצעה.
  ד. בעל מתקן לטיפול בפסולת זיהומית.
  ה. בעל אישור או רישיון עסק תקפים לניהול ולהפעלת מתקן טיפול בפסולת זיהומית, כאמור בסעיף 9 לתקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים) התשנ"ז-1997; בתוקף למועד האחרון להגשת ההצעה.
  ו. בעל היתר תקף ממשרד התחבורה להובלת חומרים מסוכנים (היתר למשרד, לרכב ולנהג); בתוקף למועד האחרון להגשת ההצעה.
  ז. בעל היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה, לפי סעיף 3 לחוק החומרים המסוכנים התשנ"ג – 1993, בתוקף למועד האחרון להגשת ההצעה.
  ח. עומד בדרישות תקן ISO 14001 ו – 9001.
  ט. הוא או מי מבעלי השליטה בו לא הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון  להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה.
  י. הוא או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו 1985-  בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; לעניין תקנת משנה זו,  "בעל שליטה" - כמשמעותו בחוק הבנקאות(רישוי) התשמ"א 1981-.
  יא. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 100,000 ₪.
  יב. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  למרות האמור לעיל, היה והמציע משתמש בשרותיו של קבלן משנה לתחום מסוים, על קבלן המשנה לעמוד בתנאים הנדרשים לעיל ועל המציע להמציא את המסמכים המעידים על כך.
  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
  כל הרישיונות והאישורים האמורים יהיו בתוקף ליום הגשת ההצעה.
 10. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 11. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ה', ה - 15.9.11, בשעה 12:00.
 12. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 13. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.