29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

מכרז לאספקת מערכות אולטרסאונד לביצוע דימות כללי של איברים ברמת PREMIUM ותחזוקתן

מכרז מספר: 106/09
מועד פרסום: 28/7/2009
מועד אחרון להגשה: 31/8/2009
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז פומבי דו שלבי עם הליך תחרותי נוסף, מס' 106/2009,
לאספקת מערכות אולטרסאונד לביצוע דימות כללי של איברים ברמת PREMIUM ותחזוקתן
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת מערכות אולטרסאונד לביצוע דימות כללי של איברים ברמת PREMIUM ותחזוקתן.
 2. ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לשנים 2009-2010. להערכת מכבי בתקופה זו ירכשו כ-8 מערכות U.S. ברמת PREMIUM, מתוכן כ-4 מערכות U.S. בשנת 2009 וכ-4 מערכות U.S בשנת 2010.
 3. למכבי שמורה האופציה להאריך את ההסכם בתנאים זהים, לשלוש תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 28.7.09 ועד ליום 6.8.09, תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
 5. פניות לברורים תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני, mahat_s@mac.org.il
  עד ליום 6.8.09 וזאת באמצעות הפניית השאלות בדואר אלקטרוני, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03). פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 23.8.09. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
 6. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
 8. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת מערכות אולטרסאונד לביצוע דימות כללי של איברים ברמת PREMIUM ותחזוקתן.
 9. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 10. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג. המסוגל לספק למכבי מערכות אולטרסאונד לביצוע דימות כללי של איברים, לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, שירותי תמיכה מרחוק ותיקונים נדרשים, בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  ד. למערכת המוצעת על ידו אישור FDA או אישור CE.
  ה. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  ו. הכנסות המציע בשנתיים האחרונות (2007-2008) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 5 מיליון ₪ לשנה לפחות.
  ז. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של חמש שנים לפחות, באספקת מערכות אולטרסאונד, על כל רכיביהם ואחזקתם השוטפת, וכל השירותים הכרוכים בכך.
  ח. ליצרן המערכות ותק של 5 שנים לפחות, בייצור מערכות אולטרסאונד.
  ט. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 100,000 ₪.
  י. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 11. המציע מתחייב למתן אחריות לתקופה של 24 חודשים, לפחות, ממועד מסירת המערכת למכבי.
 12. המציע מתחייב להציב את המערכת המוצעת על ידו לתקופה שלא תפחת מ-14 ימים, להדגמה ולנסיון ע"י מכבי בתוך 14 יום ממועד הדרישה מטעם מכבי, ללא תשלום, באתרים עליהם תורה לו מכבי.
 13. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 14. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 31.8.09, בשעה 12:00.
 15. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 16. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 17. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מכבי שירותי בריאות.