29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

מתן שירות ביקור רופא בבית חבר מכבי שירותי בריאות

 
מכרז מספר: 119/2005
מועד פרסום: 19/6/2005
מועד אחרון להגשה: 18/7/2005
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 119/2005, למתן שירות ביקור רופא בבית חבר מכבי שירותי בריאות

1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעות למתן שירות ביקור רופא בבית חבר מכבי שירותי בריאות.
2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, עד ליום 11.7.05 בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00, תמורת תשלום בסך 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל':03-5143643).
3. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
4. המזמינה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המציע הזוכה לבין המזמינה למתן שירות ביקור רופא בבית חבר מכבי שירותי בריאות.
5. מסמכי המכרז יהפכו אחרי חתימת החוזה עם הזוכה לחלק ממסמכי החוזה.
6. על המציע לעמוד בתנאים המוקדמים המפורטים במכרז, ולצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב. מעסיק רופאים שהינם:
1. בעלי רישיון ישראלי בתוקף לעסוק ברפואה.
2. בעלי נסיון בעבודה קלינית כרופא במשך שנה לפחות בישראל.
3. בוגרי קורס החייאה ACLS (או קורס החייאה אשר אושר ע"י מכבי) – בתוקף.
4. שולטים בשפה העברית ברמה טובה.
5. מחוסנים בחיסון נגד צהבת נגיפית מסוג B.
6. רופאים הקשורים ישירות עם החברה (ולא באמצעות קבלני משנה).
ג. רשום במשרד העבודה והרווחה, והרשאי להפעיל השירות לגביו הוגשה הצעתו.
ד. בעל הכנסות לפי כללי חשבונאות מקובלים בדו"חות הכספיים של המציע בשנת 2004, בהיקף של לא פחות מ-600,000 ₪ לשנה זו בשירות לגביו הוגשה הצעתו, ובעל היקף פעילות של לפחות 3,000 ביקורים בשנה, שניהם גם יחד.
ה. בעל ניסיון בשלוש השנים האחרונות לפחות (2002-2004), במתן שירות של ביקורי בית, כנדרש במסמכי המכרז, והכל ברציפות אצל גורם מוסדי אחד אשר לו לפחות 3,000 איש הזכאים לקבל שירות זה.
ו. המנהל הרפואי חייב להיות רופא בעל תעודת מומחה ונסיון מוכח בעבודה של חמש שנים לפחות, בקופת חולים או בבית חולים ציבורי בישראל.
ז. ימציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו-1976.
ח. אשר לו מוקד טלפוני מאויש ופעיל במשך 24 שעות ביממה, כל ימות השנה (למעט יום כיפור).
ט. בעל אישורים הנדרשים על פי חוק עבודה בשעת חרום, התשכ"ז – 1967, או מצוי בהליך לקבלת האישורים, ומתחייב להשיגם בתוך חצי שנה ממועד הגשת ההצעה.
י. ערבות בנקאית לזכות מכבי, על סך 100,000 ש"ח, הכל עפ"י המפורט במסמכי המכרז.
יא. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידיו אישור על כך.
7. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה
מחט, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, החל מיום 13.7.05, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-15:00.
המועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום ב', ה-18.7.05 שעה 12:00.
8. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור
במסמכי המכרז.