23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

מתן הצעות להקמת והפעלת מרכז שירות טלפוני במיקור חוץ - תיקון

 
מכרז מספר: 109/2005
מועד פרסום: 21/6/2005
מועד אחרון להגשה: 18/7/2005
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

 

מכרז מס' 117/2005,  למתן הצעות להקמת והפעלת מרכז שירות טלפוני במיקור חוץ 

תיקון
 

 

בהמשך למודעה מיום 1.6.05, הרינו להודיע כלהלן:
 
סעיף 5 – תנאי סף:
 
ס"ק ד' יתוקן וייאמר בו:
"הכנסותיו מהפעלת מוקד שירות טלפוני, לפי כללי החשבונאות המקובלים וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הינם בעלי היקף פעילות כספית של לפחות 20 מיליון ₪ בשנת 2004".
 
ס"ק ה' יתוקן וייאמר בו:
 "בעל נסיון מוכח בישראל. החברה תציג פעילות מוכרת בתחום הקמת והפעלת מרכז שירות טלפוני במיקור חוץ משנת 2001. היקף פעילות מינמאלי בהפעלת מוקד שירות טלפוני לפחות 300 עמדות בשנת 2004".
 
מסמכי המכרז יתוקנו בהתאם.
ניתן לרכוש את מסמכי המכרז עד ליום ד', 29.6.05.
 
יתר המועדים שנקבעו, נותרו בעינם.
כנס ספקים יתקיים ביום ה', 30.6.05, בשעה 13:00.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב', ה-18.7.05.