29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

רכישת אביזרים אורתופדיים

 
מכרז מספר: 120/2004
מועד פרסום: 20/10/2004
מועד אחרון להגשה: 22/11/2004
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 120/2004, לרכישת אביזרים אורתופדיים

1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעות לרכישת אביזרים אורתופדיים.
2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00, תמורת תשלום בסך 3,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל':
03-5143643).
3. פניות לברורים תיעשנה בכתב עד ליום 7.11.04, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות הפקסימיליה לגב' שרה מחט, מזכירת ועדת המכרזים, בפקסימיליה מס':
5143920 -03 (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03). פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 14.11.04. על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה אליו תשלחנה התשובות.
4. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
5. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה עם המציעים המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
6. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לבחור, לאחר ניהול המשא ומתן, לפי שיקול דעתה, בספק אחד שהצעתו תמצא המתאימה ביותר.
7. המזמינה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המציע הזוכה לבין המזמינה לרכישת אביזרים אורתופדיים.
8. מסמכי המכרז יהפכו אחרי חתימת החוזה עם הזוכה לחלק ממסמכי החוזה.
9. על המציע לעמוד בתנאים המוקדמים המפורטים במכרז, ולצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב. הינו יבואן או יצרן של אביזרים אורתופדיים.
ג. מסוגל לספק למכבי את כל האביזרים האורתופדיים כנדרש במפרט, באמצעות לא יותר מארבעה יצרנים שונים.
ד. ימציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו-1976.
ה. בעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש שנים במכירת אביזרים אורתופדיים בישראל וכל השירותים הכרוכים בכך.
ו. הכנסותיו, ממכירת אביזרי אורתופדיה, לפי כללי החשבונאות המקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז, הינן בהיקף כספי של לפחות 2 מיליון ₪ לשנה בממוצע.
ז. בעל יכולת אספקה והפצה ל-50 נקודות אספקה לפחות, בפריסה ארצית. אפשרי ע"י רשת הפצה.
ח. כל האביזרים האורתופדיים המוצעים על ידו נמכרו בארץ ב-18 החודשים האחרונים לפחות שקדמו לפרסום המכרז.
ט. מחזיק מלאי שוטף של כל האביזרים האורתופדיים המוצעים על ידו במכרז בהיקף של לפחות 500 אלפי ₪.
י. לכל אביזר אורתופדי המוצע על ידו במכרז יש אישור CE 93/42/CEE ו/או Medical Devices Directive (MDD) ו/או FDA.
יא. ימציא ערבות בנקאית לזכות מכבי, על סך 150,000 ש"ח, הכל עפ"י המפורט במסמכי המכרז.
יב. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידיו אישור על כך.
10. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה
מחט, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, החל מיום ב', ה- 15.11.04, בימים א'-ה', בין
השעות 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום ב', ה- 22.11.04, שעה 12:00.
8. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור
במסמכי המכרז.