26 ינואר 2022 כ"ד שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

אספקת מערכת דיגיטלית לצילומים (CR)- מודעת תיקון

 
מכרז מספר: 119/2003
מועד פרסום: 9/12/2003
מועד אחרון להגשה: 22/12/2003
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

 מכרז מס' 119/2003 לאספקת מערכת דיגיטלית לצילומים (CR) - מודעת תיקון

 
סעיף 1.3 במסמכי המכרז וסעיף 2 במודעה לעיתון יתוקנו וייאמר בהם כדלקמן:
ההתקשרות הינה לרכישת מערכת CR אחת ולשירותי תחזוקתה השוטפת עד סוף רבעון ראשון של שנת 2004.
למכבי מוקנית האופציה לרכישה דומה של מערכת CR נוספת עד תום שנת 2004, בתנאים זהים.