29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לרכישת מערכות לביצוע בדיקת HbAIC ובירור של המוגלובינופאתיות - Thalasemia בשיטת HPLC, תחזוקה וציוד נלווה (קיטים)

 
מכרז מספר: 119/2004
מועד פרסום: 9/9/2004
מועד אחרון להגשה: 25/10/2004
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

 

מכרז מס' 119/2004, לרכישת מערכות לביצוע בדיקת HbAIC ובירור של המוגלובינופאתיות - Thalasemia בשיטת HPLC, תחזוקה וציוד נלווה (קיטים)


 
1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת 6 מערכות לביצוע בדיקת HbAIC ובירור של B-Thalasemia)  ) בשיטת HPLC, תחזוקה וציוד נלווה (קיטים).
2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש עד ליום 23.9.04 למעט ערבי חג, תמורת תשלום של 4,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל':
5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
3. פניות לברורים תעשנה בכתב עד ליום 10.10.04, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות הפקסימיליה לגב' שרה מחט, מזכירת ועדת המכרזים, בפקסימיליה מס': 5143920 - 03, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643 - 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 14.10.04. על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה אליו תשלחנה התשובות.
4. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. המזמינה תהיה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, באופן שתמצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
5. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
6. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לבחור, לאחר ניהול המשא ומתן, לפי שיקול דעתה, בספק אחד שהצעתו תמצא המתאימה ביותר.
7. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לביצוע בדיקת HbAIC ובירור של המוגלובינופאתיות (?-Thalasemia) בשיטת HPLC, תחזוקה וציוד נלווה (קיטים).
8. נוסח חוזה ההתקשרות עליו יידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
9. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב. מסוגל לספק מערכות וקיטים לביצוע בדיקת HbAIC ובירור של המוגלובינופאתיות (?-Thalasemia) בשיטת HPLC, תחזוקה וציוד נלווה (קיטים), למכבי, לרבות שירותי תחזוקה שוטפת ותיקונים נדרשים למערכות וקיטים לביצוע הבדיקות, בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
ג. למכשיר המוצע על ידו אישור ה-FDA ו/או CE.
ד. בידיו אישור מהיצרן המאשר כי הוא נציגו המורשה בארץ.
ה. מנהל ספרים כדין. המציע ימציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976.
ו. הכנסות המציע לפי כללי החשבונאות המקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים של המציע, בשלוש השנים האחרונות (2001-2003) בממוצע, הינן בהיקף כספי של לפחות 5 מיליון ₪ לשנה.
ז. בעל נסיון מוכח בישראל של שנה אחת לפחות, באספקת המערכת המוצעת או מערכות מקבילות וכל השירותים הכרוכים בכך.
ח. מתחייב לספק את הציוד הנלווה (קיטים) למכבי לא יאוחר מיום עבודה ממועד ההזמנה.
ט. מתחייב למתן שירותי אחזקה שוטפת, לרבות תמיכה טכנית ומקצועית, כל ימות השנה (ימי עבודה), וכן אחזקה מונעת בהתאם למפורט בהסכם ההתקשרות.
י. מעסיק לפחות 2 טכנאים מיומנים ומוסמכים על ידי היצרן, המסוגלים לתת שירות שוטף למכשיר לרבות טיפולי אחזקה מונעת ואחזקת שבר.
יא. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 250,000 ₪.
יב. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
יג. יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
10. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
11. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה-25.10.04 בשעה 12:00.
12. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.