23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

למכירת זכויות בנכס ברח' החי"ל 49, ברעננה

 
מכרז מספר: 118/2004
מועד פרסום: 4/8/2004
מועד אחרון להגשה: 23/8/2004
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 118/2004, למכירת זכויות בנכס ברח' החי"ל 49, ברעננה

 
1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לרכישת זכויותיה בנכס המצוי ברח' החי"ל 49, רעננה.
2. פרטי הנכס: קומת קרקע וקומת מרתף בשטח של כ-1,400 מ"ר, בבנין מגורים בן 7 קומות וגג, המצוי ברח' החי"ל 49, פינת רח' גבעתי, ברעננה, הידוע גם כחלקת משנה 40 בחלקה 627 בגוש 6579, לו צמודים 10 מקומות חניה, תעלות מיזוג אויר, גינה, רמפה ושתי חצרות אנגליות.
3. מועד מסירת החזקה בנכס כנגד קבלת התשלום האחרון.
4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 4.8.04 ועד יום 17.8.04 תמורת 500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 תל אביב, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט או מי שימונה במקומה לעניין זה (טל': 5143643- 03), והכל בימים א' – ה' בין השעות 10:00 – 15:00.
5. פניות לבירורים תימסרנה בכתב עד ליום 17.8.04. פניות שתגענה למזמינה לאחר המועד כאמור לא תיעננה. תשובות לפניות שתגענה למזמינה עד למועד האמור תינתנה בכתב עד ליום 19.8.04.
6. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית למכור את הזכויות בנכס באופן שתמצא לנכון ובכל עת או לא למכור אותן כלל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
7. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ובכלל לא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה למכירת זכויותיה בנכס.
8. נוסח ההסכם עליו ידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
9. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בפרק המנהלה שבמסמכי המכרז. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, ברח' המרד 27 תל-אביב קומה 15, בימים א' – ה' בין השעות 10:00 – 15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 23.8.04 בשעה 12:00.
10. מובהר בזאת שבמידה והעסקה תהא חייבת במע"מ מכל סיבה שהיא, יתווסף על הסכום שננקב בהצעה סכום המע"מ המתחייב כדין, ויראו את המציע כאילו הצעתו היא בסכום שנרשם בטופס ההצעה עליו יתווסף מע"מ כדין.
11. בהיות המציע תאגיד המנהל ספרים כדין, יצורף להצעה אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל"ו-1967.
12. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על פי הנדרש במסמכי המכרז, על סך של 50,000 ₪, בתוקף עד לתאריך 21.11.04. הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור, תפסל על הסף.
13. הזכויות בנכס יימכרו כשהנכס במצבו כפי שהוא היום (AS IS), על המציע לבדוק את מצבו הפיזי והמשפטי של הנכס, ייעודו, אפשרויות השימוש והניצול שלו, הזכויות המשפטיות בו, זכויות הבניה, היתרי בניה וכד', אצל לשכת רישום המקרקעין, הרשות המקומית וכל גורם אחר שיש לו נגיעה לרישום הנכס והזכויות בו.
14. סיור בנכס ייערך בתיאום מראש וכמפורט במסמכי המכרז.
15. המזמינה לא תשלם דמי תיווך.
16. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.