23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

מתן שירותי נקיון ואחזקה במחוז הנגב

 
מכרז מספר: 113/2005
מועד פרסום: 19/6/2005
מועד אחרון להגשה: 18/7/2005
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

 מכרז מס' 113/2005, למתן שירותי נקיון ואחזקה במחוז הנגב
 

1.       מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה  בזה את המעוניינים, להגיש הצעה למתן שירותי נקיון ואחזקה במחוז הנגב.
2.       את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03), או אצל הגב' בת-שבע אדרי, במשרדי מכבי שירותי בריאות, הנהלת מחוז הנגב, מחלקת המשק, ברח' התקוה 4, קרית הממשלה, באר-שבע (טל': 6267444 -08), החל מיום 19.6.05 עד ליום 30.6.05 והכל בימים
א'-ה', בין השעות: 10:00 – 15:00.
3.       מפגש קבלני נקיון למציעים יתקיים ביום ג'', ה- 5.7.05, בשעה 9:30, במכבי שירותי בריאות, הנהלת מחוז הנגב, מחלקת המשק, ברח' התקוה 4, קרית הממשלה, באר-שבע. ההשתתפות במפגש קבלני הנקיון הינה חובה.
4.       ניתן להציג שאלות לפני ובמהלך המפגש בהתאם לקבוע במסמכי המכרז. תשובות לשאלות  תנתנה בכתב עד ליום 12.7.05, והכל באופן הקבוע במסמכי המכרז.
5.       המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. המזמינה תהיה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, באופן שתמצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי הזכיה במכרז מוגבלת ל-2 אשכולות בלבד.
6.       המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המזמינה לבין המציע הזוכה למתן שירותי נקיון ואחזקה במחוז הנגב.
7.    רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
 
תאגיד רשום כחוק בישראל.
התאגיד או בעלי השליטה בו הינם בעלי נסיון מוכח של  3 שנים רצופות לפחות במתן שירותי נקיון ואחזקה במוסד ציבורי גדול,  כאשר –
 
1.       הנסיון הוא בכל אחת משלוש השנים האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז
(2002-2004).
2.       הנסיון הוא של התאגיד ו/או בעלי השליטה ולא באמצעות קבלן משנה/אחר.
 
הינו מנהל ספרים כדין.
           ד.  הכנסות המציע לפי כללי החשבונאות המקובלים וכפי שהם משתקפים בדוחות
                הכספיים השנתיים של המציע  בכל אחת מהשנים 2003 ו-2004, בהיקף כספי
                של 5 מליון ₪ לפחות, בכל שנה.
ה.   מחיר מינימום לשעת נקיון, כולל חומרי ניקוי, (נכון למועד האחרון
      להגשת ההצעות), לא יפחת מ-25 ₪, לא כולל מע"מ.
צרף ערבות בנקאית אוטונומית לאבטחת קיום ההצעה על סך של 100,000 ש"ח, והכל על פי המפורט במסמכי המכרז.
השתתף במפגש קבלני נקיון.
הגיש הצעה לכל האשכולות המופיעים במכרז.
רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
9.       המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל
         האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
10.     ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב'
         שרה מחט, ברחוב המרד 27 ת"א, או מי שימונה במקומה, קומה 15, החל מיום 13.7.05,   
         בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב',
         ה-18.7.05, בשעה 12:00 .
11.     בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור
         במסמכי המכרז.