29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

הפעלת מסעדה פנימית במשרדי הנהלת מכבי שירותי בריאות

 
מכרז מספר: 112/2004
מועד פרסום: 20/10/2004
מועד אחרון להגשה: 15/11/2004
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 112/2004, להפעלת מסעדה פנימית במשרדי הנהלת מכבי שירותי בריאות

 
1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעות להפעלת מסעדה פנימית במשרדי הנהלת מכבי שירותי בריאות.
2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, עד ליום 27.10.04, בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00, תמורת תשלום בסך 2,500 ש"ח (אשר לא יוחזרו), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל':03-5143643).
3. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבחור לפי שיקול דעתה הבלעדי.
4. המזמינה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המציע הזוכה לבין המזמינה להפעלת מסעדה פנימית במשרדי הנהלת מכבי שירותי בריאות.
5. מסמכי המכרז יהפכו אחרי חתימת החוזה עם הזוכה לחלק ממסמכי החוזה.
6. על המציע לעמוד בתנאים המוקדמים המפורטים במכרז, ולצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
א. תאגיד רשום כחוק בישראל המבצע בעצמו את השירות ולא באמצעות קבלן משנה/אחר.
ב.  בעל רישיון יצרן תקף ממשרד הבריאות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, יצורו והחסנתו), התשי"ח-1958 לייצור מזון על פי חוק.
ג.  בעל תעודת כשרות תקפה מטעם הרבנות הראשית לישראל למקום הכנת המזון.
ד. בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים אחרונות רצופות לפחות, בשירות נשוא המכרז, אשר נתן שירותים ל-200 איש לפחות ביום.
ה. ימציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו-1976.
ו. ביום ה', בתאריך 28.10.04, בשעה 13:00, יערך לרוכשי המכרז כנס ספקים, בכניסה לבנין היכל הסיטי, ברח' המרד 27, בתל-אביב.
ההשתתפות בכנס הספקים הינה חובה והיא מהווה תנאי סף להגשת הצעות למכרז. מציע שלא ישתתף בכנס הספקים, לא יהיה רשאי להשתתף במכרז. מציע המעונין להציג שאלות יעשה כן לפני כנס הספקים, או במהלכו אך לא יאוחר מיום 4.11.04, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות הפקסימיליה, לגב' שרה מחט, מזכירת ועדת המכרזים, בפקסימיליה מספר 03-5143920, או בע"פ במהלך הכנס (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר 03-5143643). התשובות לשאלות תינתנה במהלך הכנס עצמו ו/או עד ליום 9.11.04.
על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה אליו תשלחנה התשובות.
ז. ימציא ערבות בנקאית לזכות מכבי, על סך 10,000 ש"ח,  הכל עפ"י המפורט במסמכי המכרז.
ח. המציע יהיה בעל תו תקן רלבנטי ליצרני מזון כגון: ISO  או HACCP.
ט. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידיו אישור על כך.
7. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה
מחט, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, החל מיום ד', ה- 10.11.04, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום ב', ה- 15.11.04, שעה 12:00.
8. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.