23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

מכירת זכויות בנכס במעלה אדומים

 
מכרז מספר: 121/2005
מועד פרסום: 1/6/2005
מועד אחרון להגשה: 27/6/2005
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 121/2005, למכירת זכויות בנכס במעלה אדומים

 
מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לרכישת זכויותיה בנכס המצוי בכיכר יהלום, מעלה אדומים.
פרטי הנכס: יחידה הנחלקת לשני אגפים חזיתי ועורפי, מצויה בשני מפלסים המחוברים בגרם מדרגות פנימי, בשטח רשום בחוזה החכירה עם המינהל האזרחי של 310 מ"ר, בחכירה מהוונת עד לתאריך 16.8.2036 למטרת מסחר ומרפאה.
את מסמכי המכרז ניתן ניתן לרכוש החל מיום 1.6.05 תמורת 500 ₪ (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 תל אביב, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט או מי שימונה במקומה לעניין זה (טל' 03-5143643), או בסניף מכבי שירותי בריאות במעלה אדומים, בכתובת כיכר יהלום 813 אצל מר יצחק בוהדנה, והכל בימים א'-ה', לא כולל ערב חג, בין השעות 15.00-10.00.
כתנאי להשתתפותו של המציע במכרז זה, נדרש כי סכום הצעתו לא יפחת ממחיר המינימום השווה בש"ח לסך של 190,000$, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, מובהר כי לא תתקבלנה הצעות אשר סכומן יפחת ממחיר המינימום והן תפסלנה על הסף.
 
המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית למכור את הזכויות בנכס באופן שתמצא לנכון ובכל עת או לא למכור אותן כלל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ובכלל לא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה למכירת זכויותיה בנכס.
נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המרכז .
המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המרכז, ובאופן הקבוע בפרק המנהלה שבמסמכי המכרז. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, ברח' המרד 27 תל-אביב קומה 15, בימים א'-ה' בין השעות 10.00-15.00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 27.6.05 בשעה 12:00.
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על פי הנדרש במסמכי המכרז, על סך 100,000 ₪, בתוקף עד לתאריך 25.9.05.
הזכויות בנכס יימכרו כשהנכס במצבו כפי שהוא היום (AS IS). על המציע לבדוק את מצבו הפיזי והמשפטי של הנכס, ייעודו, אפשרויות השימוש והניצול שלו, הזכויות המשפטיות בו, זכויות הבניה וכד', אצל המינהל האזרחי, הרשות המקומית וכל גורם אחר שיש לו נגיעה לרישום הנכס והזכויות בו.
סיור בנכס ייערך בתיאום מראש וכפורט במסמכי המכרז.
המזמינה לא תשלם דמי תיווך.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.