29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

מתן הצעות להקמת והפעלת מרכז שירות טלפוני במיקור חוץ

 
מכרז מספר: 117/2005
מועד פרסום: 1/6/2005
מועד אחרון להגשה: 18/7/2005
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 117/2005, למתן הצעות להקמת והפעלת מרכז שירות טלפוני במיקור חוץ


1.       מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעה להקמת והפעלת מרכז שירות טלפוני במיקור חוץ.
2.       את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 5,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 03-5143643) החל מיום 1.6.05 ועד ליום 20.6.05,  בימים א'-ה', לא כולל ערב חג, בין השעות: 10:00 – 15:00.
3.       המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
4.       המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המזמינה לבין הזוכה להקמת והפעלת מרכז שירות טלפוני במיקור חוץ.
5.       רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א.      תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב.      מנהל ספרים כדין.
ג.        מסוגל להקים ולהפעיל בעצמו, ולא על ידי קבלן משנה, מוקד שירות טלפוני (יובהר כי הספק יהיה רשאי להעסיק עובדים באמצעות קבלן משנה במוקד).
ד.       הכנסותיו מהפעלת מוקד שירות טלפוני, לפי כללי החשבונאות המקובלים וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הינם בעלי היקף פעילות כספית של לפחות 30 מיליון ₪ בשנת 2004.
ה.      בעל נסיון מוכח בישראל בשנים 2000-2004 לפחות, בהקמת והפעלת מוקד שירות טלפוני. היקף פעילות מינימאלי בהפעלת מוקד שירות טלפוני לפחות 300 עמדות בשנת 2004.
ו.        ביום ה' בתאריך 30.6.05, בשעה 13:00, יערך לרוכשי המכרז כנס ספקים, במשרדי מכבי שירותי בריאות, ב"מכבי טבעי", קומה 14, בית הטכסטיל, רח' קויפמן 2, בת"א.
ההשתתפות בכנס הספקים הינה חובה והיא מהווה תנאי סף להגשת הצעות למכרז. מציע שלא ישתתף בכנס הספקים, לא יהיה רשאי להשתתף במכרז.
מציע המעונין להציג שאלות יעשה כן לפני כנס הספקים, או במהלכו בלבד, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות הפקסימיליה, לפני הכנס, עד ליום 29.6.05, לגב' שרה מחט, מזכירת ועדת המכרזים, בפקסימיליה מספר 03-5143920, או בע"פ במהלך הכנס (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר 03-5143643).
התשובות לשאלות תינתנה במהלך הכנס עצמו ו/או עד ליום 11.7.05.
על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה אליו תשלחנה התשובות. המציע לא יוכל להציג שאלות נוספות לאחר הכנס.
ז.        ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה בסך 1 מיליון ₪.
ח.      רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
6.       המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
7.       ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15 , החל מיום 12.7.05 בימים א'-ה', בין השעות:
10:00 – 15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב', ה- 18.7.05 בשעה 12:00.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.