26 ינואר 2022 כ"ד שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

אספקת מערכת המודדת 13C לאיבחון נוכחות Helicobacter Pylori בשיטת Mass Spectrometer ,אספקת ערכות לבדיקה עבור 13C-Urea Breath Test ושירותי תחזוקה - תיקון

 
מכרז מספר: 111/2005
מועד פרסום: 18/5/2005
מועד אחרון להגשה: 6/6/2005
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -


מודעת תיקון - מכרז מס' 111/2005,
לאספקת מערכת המודדת 13C לאיבחון נוכחות helicobacter pylori בשיטת Mass Spectrometer ,אספקת ערכות לבדיקה עבור 13C-Urea Breath Test ושירותי תחזוקה1. בהמשך למודעה שפורסמה ביום 11.4.05, להלן תיקון: המציע מתחייב להציב את
המערכת והערכות המוצעות על ידו להדגמה ולנסיון, וזאת בתוך 45 יום מדרישת
מכבי לספקה לתקופה של חודש ימים, או כפי שיידרש ע"י מכבי.
2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, עד ליום 25.5.05, תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא
יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת
המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03), בימים
א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
3. פניות לברורים תיעשנה בכתב עד ליום 25.5.05, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב
באמצעות הפקסימיליה לגב' שרה מחט, מזכירת ועדת המכרזים, בפקסימיליה מס':
5143920- 03, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר:
5143643- 03). פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות
תינתנה בכתב עד ליום 31.5.05. על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה
אליו תשלחנה התשובות.
4. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב'
שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין
השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 6.6.05 בשעה
12:00.
5. יתר הסעיפים ישארו בעינם