23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

אספקת מערכות דיגיטליות לצילומים (C.R.) ולתחזוקתן

 
מכרז מספר: 116/2005
מועד פרסום: 9/5/2005
מועד אחרון להגשה: 20/6/2005
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 116/2005, לאספקת מערכות דיגיטליות לצילומים (C.R.)  ולתחזוקתן

 

1.       מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת מערכות דיגיטליות לצילומים (C.R.) ולתחזוקתן.
2.       ההתקשרות לרכישה כוללת של כ – 2-4 מערכות C.R. גדולות וכ- 3-7 מערכות C.R. קטנות.
3.       את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות:
10:00-15:00.
4.       פניות לברורים תיעשנה בכתב עד ליום 26.5.05, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות הפקסימיליה לגב' שרה מחט, מזכירת ועדת המכרזים, בפקסימיליה מס':
5143920- 03, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 9.6.05. על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה אליו תשלחנה התשובות.
5.       המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. המזמינה תהיה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, באופן שתמצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6.       המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
7.       מכבי שומרת לעצמה את הזכות לבחור, לפי שיקול דעתה, באחד או יותר ספקים מבין המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
8.       מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת מערכות דיגיטליות לצילומים (C.R.) ולתחזוקתן.
9.       נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
10.   רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א.      תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב.      המסוגל לספק בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר, מערכות C.R. למכבי, לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, שירותי תמיכה מרחוק ותיקונים נדרשים למערכות.
ג.        מנהל ספרים כדין.
ד.       הכנסות המציע לפי כללי החשבונאות המקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים של המציע, בשנים (2002-2004), הינן בהיקף כספי של לפחות 5 מיליון ₪ בממוצע לשנה.
ה.      בעל נסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות (2002-2004), באספקת מערכות C.R., על כל רכיביהן, אחזקתן השוטפת וכל השירותים הכרוכים בכך או לחילופין מעסיק 2 עובדים לפחות בעלי נסיון מוכח בתחום בשנים 2002-2004.
ו.        מכר 5 מערכות C.R מכל סוג שהוא לפחות בשנים 2002-2004.
ז.        ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 100,000 ₪.
ח.      נציגו המורשה והבלעדי של יצרן המכשיר המוצע על ידו (במידה ואינו היצרן).
ט.      למכשיר המוצע אישור FDA או אישור CE.
י.        בידו תעודות הסמכה לתחזוקת מערכת C.R אשר הוציא היצרן ל-2 אנשי שירות לפחות, המועסקים על ידי המציע או אישור היצרן בדבר הסמכת אנשי השירות, הכולל שמותיהם. למרות האמור בס"ק זה לעיל יובהר כדלקמן: אם מוצע דגם חדש של מערכת C.R אשר לא ניתן היה להכשיר אנשי שירות בתחזוקתו, רשאי המציע לצרף להצעתו מכתב התחייבות אשר בו יתחייב המציע לדאוג להכשרת אנשי השירות מטעמו ולהסמכתם על ידי היצרן בביצוע התחזוקה, אם יבחר המציע ע"י מכבי כזוכה במכרז, תהליך ההכשרה וההסמכה יסתיים לא יאוחר ממועד מסירת מערכת ה- C.R למכבי.
יא.    רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
11.   מתחייב למתן אחריות לתקופה של 24 חודשים, לפחות, ממועד מסירת המערכת למכבי.
12.   מתחייב להציב את המערכת המוצעת על ידו לתקופה שלא תפחת מ-7 ימים, להדגמה ולנסיון ע"י מכבי בתוך 14 יום ממועד הדרישה מטעם מכבי, ללא תשלום, באתרים עליהם תורה לו מכבי.
13.   המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
14.   ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין השעות:
10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 20.6.05 בשעה 12:00.
15.   בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.