29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

אספקת כוסות שתן לבדיקת שתן כללית ותרבית

 
מכרז מספר: 114/2005
מועד פרסום: 11/4/2005
מועד אחרון להגשה: 23/5/2005
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 114/2005, לאספקת כוסות שתן לבדיקת שתן כללית ותרבית

1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת
כוסות שתן לבדיקת שתן כללית ותרבית.
2. ההתקשרות לתקופה של שנה עם אופציה למכבי להארכתה ל-3 תקופות נוספות בנות שנה כל
אחת, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי.
3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, עד ליום 21.4.05, תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא
יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת
המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים
א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
4. פניות לברורים תיעשנה בכתב עד ליום 5.5.05, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב
באמצעות הפקסימיליה לגב' שרה מחט, מזכירת ועדת המכרזים, בפקסימיליה מס':
5143920- 03, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר:
5143643- 03). פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות
תינתנה בכתב עד ליום 16.5.05. על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה
אליו תשלחנה התשובות.
5. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה
שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים
המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
7. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לבחור, לאחר ניהול המשא ומתן, לפי שיקול דעתה, בספק
מבין המתמודדים שהצעתו תמצא המתאימה ביותר.
8. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום
המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה
לאספקת כוסות שתן לבדיקת שתן כללית ותרבית.
9. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי
המכרז.
10. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב. לכוס השתן המוצעת על ידו אישור FDA או אישור CE או אישור אמ"ר או אישור על היותו מצוי בהליכי רישום לקבלת אמ"ר לכוס השתן.
ג. לכוס שתן המוצעת על ידו יש אישור BIO BURDEN לסטריליות של מעבדה חיצונית מוכרת.
ד. במידה והספק הינו יבואן, בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
ה. מנהל ספרים כדין.
ו. הכנסות המציע לפי כללי החשבונאות המקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות
הכספיים השנתיים של המציע, בשלוש השנים האחרונות (2002-2004), הינם בהיקף
כספי של לפחות 2 מיליון ₪ לשנה.
ז. בעל נסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות לפחות (2002-2004), באספקת ציוד רפואי.
ו. בעל יכולת אספקה והפצה ל-200 נקודות אספקה לפחות, בפריסה ארצית, או באמצעות קבלן משנה.
ז. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 100,000 ₪.
ח. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
11. מתחייב להציג את כוס השתן המוצעת על ידו להדגמה ולנסיון, זאת בתוך 7
ימים מדרישת מכבי.
12. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם
בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע
במסמכי המכרז.
13. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב'
שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין
השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 23.5.05 בשעה
12:00.
14. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור
במסמכי המכרז.