29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

אספקת מערכת המודדת 13C לאיבחון נוכחות Helicobacter Pylori בשיטת Mass Spectrometer ,אספקת ערכות לבדיקה עבור 13C-Urea Breath Test ושירותי תחזוקה

 
מכרז מספר: 111/2005
מועד פרסום: 11/4/2005
מועד אחרון להגשה: 23/5/2005
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 111/2005,

לאספקת מערכת המודדת 13C לאיבחון נוכחות helicobacter pylori בשיטת Mass Spectrometer ,אספקת ערכות לבדיקה עבור 13C-Urea Breath Test ושירותי תחזוקה

1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת
למערכת המודדת 13C לאיבחון נוכחותHelicobacter Pylori בשיטת Mass Spectrometer אספקת
ערכות לבדיקה עבור 13C- Urea Breath Test ושירותי תחזוקה.
2. ההתקשרות לתקופה של חמש שנים או 100,000 בדיקות מדווחות, הראשונה מבינהן.
3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, עד ליום 21.4.05, תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא
יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת
המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים
א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
4. פניות לברורים תיעשנה בכתב עד ליום 5.5.05, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב
באמצעות הפקסימיליה לגב' שרה מחט, מזכירת ועדת המכרזים, בפקסימיליה מס':
5143920- 03, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר:
5143643- 03). פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות
תינתנה בכתב עד ליום 16.5.05. על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה
אליו תשלחנה התשובות.
5. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל לפי
שיקול דעתה הבלעדי.
6. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים
המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
7. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לבחור, לאחר ניהול המשא ומתן, לפי שיקול דעתה, בספק
מבין המתמודדים שהצעתו תמצא המתאימה ביותר.
8. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום
המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה
לאספקת לאספקת מערכת המודדת 13C לאיבחון נוכחות helicobacter pylori בשיטת
Mass Spectrometer ,אספקת ערכות לבדיקה עבור 13C-Urea Breath Test ושירותי תחזוקה.
9. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי
המכרז.
10. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב. המסוגל לספק בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר, מערכת המודדת 13C לאיבחון
נוכחות helicobacter pylori בשיטת Mass Spectrometer אספקת ערכות לבדיקה עבור
13C-Urea Breath Test ושירותי תחזוקה.
ג. למערכת המוצעת אישור FDA או אישור CE.
ד. למרכיבי הערכה 13C-Urea ומבחנות, המוצעים קיים אישור FDA או אישור CE.
ה. נציגו המורשה של יצרן המערכת המוצעת על ידו.
ו. מנהל ספרים כדין.
ז. הכנסות המציע לפי כללי החשבונאות המקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים של המציע, בשנים (2002-2004), הינן בהיקף כספי של לפחות 5 מיליון ₪ לשנה.
ח. בעל נסיון מוכח בישראל בשנים 2002-2004 לפחות, באספקת המערכת המוצעת, מערכת דומה או מכשור לאבחון בדיקות מעבדה וכל השירותים הכרוכים בכך.
ט. בעל יכולת לוגיסטית – נסיון בהפצה לכ-65 אתרים שונים, בפריסה ארצית על ידו או באמצעות קבלן משנה.
י. מעסיק טכנאי אחד לפחות מיומן ומוסמך ע"י היצרן, המסוגל לתת שירות שוטף למכשיר, לרבות טיפולי אחזקה מונעת ואחזקת שבר.
יא. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 100,000 ₪.
יב. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
11. מתחייב להציב את המערכת והערכות המוצעות על ידו להדגמה ולנסיון, וזאת
בתוך 14 יום מדרישת מכבי לספקה לתקופה של חודש ימים, או כפי שיידרש ע"י
מכבי.
12. מתחייב, במהלך תקופת ההתקשרות או בהמשכה, להציב מערכת/ות נוספת/ות
לביצוע הבדיקות המדווחות, והכל על פי שיקול דעתה של מכבי.
13. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל
האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
14. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב'
שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין
השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 23.5.05 בשעה
12:00.
15. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור
במסמכי המכרז.