29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

אספקת מכשור וידאו - אנדוסקופי דיגיטלי גמיש על מרכיביו לביצוע בדיקות קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה במכוני הגסטרו ותחזוקתם

 
מכרז מספר: 112/2005
מועד פרסום: 20/3/2005
מועד אחרון להגשה: 18/4/2005
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 112/2005,

לאספקת מכשור וידאו - אנדוסקופי דיגיטלי גמיש על מרכיביו לביצוע בדיקות קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה במכוני הגסטרו ותחזוקתם

 
 1.  מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת 
    מכשור וידאו - אנדוסקופי דיגיטלי גמיש על מרכיביו לביצוע בדיקות קולונוסקופיה
    וגסטרוסקופיה במכוני הגסטרו ותחזוקתם.
2.  ההתקשרות לרכישה כוללת של 1-3 מערכות למכשור גסטרו אשר ירכשו במהלך השנים,
     2005-2006. להערכת מכבי תרכוש מכבי במהלך שנת 2005 מערכת למכשור גסטרו אחת.
3.  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי
     מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב'
     שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין
     השעות: 10:00-15:00.
4.  פניות לברורים תיעשנה בכתב עד ליום 31.3.05, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב
    באמצעות הפקסימיליה לגב' שרה מחט, מזכירת ועדת המכרזים, בפקסימיליה מס':
     5143920- 03, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר:
     5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות
     תינתנה בכתב עד ליום 7.4.05. על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה אליו
     תשלחנה התשובות.
5.   המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה
     שהיא. המזמינה תהיה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, באופן שתמצא
     לנכון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6.   המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים
     המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
7.  מכבי שומרת לעצמה את הזכות לבחור, לאחר ניהול המשא ומתן, לפי שיקול דעתה, בספק
     מבין המתמודדים שהצעתו תמצא המתאימה ביותר.
8.  מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום
    המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה
    לאספקת מכשור וידאו - אנדוסקופי דיגיטלי גמיש על מרכיביו לביצוע בדיקות
    קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה
 9.  נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי
      המכרז.
10. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א.      תאגיד רשום כחוק בישראל.
           ב.  המסוגל לספק בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר, מכשור וידאו - אנדוסקופי דיגיטלי
                גמיש על מרכיביו לביצוע בדיקות קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה במכוני הגסטרו של
                מכבי ותחזוקתם.
ג.        מנהל ספרים כדין.
ד.       הכנסות המציע לפי כללי החשבונאות המקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים של המציע, בשנים (2003-2004), הינן בהיקף כספי של לפחות 3 מיליון ₪ בממוצע לשנה.
ה.      סיפק ציוד וידאו-אנדוסקופי גמיש על רכיביו, המיוצר ע"י אותו יצרן של המכשור המוצע על ידו אשר פועל בכ- 2 מרכזים רפואיים גדולים בארץ, או מכשור המיוצר ע"י אותו יצרן של המכשור המוצע על ידו, מופעל בלפחות 2 מרכזים רפואיים גדולים, והכל במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למכרז (2003- 2004).
ו.        בעל נסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות (2002-2004) לפחות, באספקת מכשור רפואי, מכל סוג שהוא, תחזוקתו השוטפת וכל השירותים הכרוכים בכך.
ז.        ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 100,000 ₪.
ח.      נציגו המורשה של יצרן המכשור המוצע על ידו.
ט.      למכשור המוצע אישור FDA ו/או אישור CE.
י.        בידו תעודות הסמכה לתחזוקת הציוד אשר הוציא היצרן ל-2 אנשי שירות לפחות, המועסקים על ידי המציע או אישור היצרן בדבר הסמכת אנשי השירות, הכולל שמותיהם. למרות האמור בס"ק זה לעיל יובהר כדלקמן: אם מוצע דגם חדש של מכשור וידאו - אנדוסקופי דיגיטלי גמיש על מרכיביו לביצוע בדיקות קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה, אשר לא ניתן היה להכשיר אנשי שירות בתחזוקתו, רשאי המציע לצרף להצעתו מכתב התחייבות אשר בו יתחייב המציע לדאוג להכשרת אנשי השירות מטעמו ולהסמכתם על ידי היצרן בביצוע התחזוקה, אם יבחר המציע ע"י מכבי כזוכה במכרז, תהליך ההכשרה וההסמכה יסתיים לא יאוחר ממועד מסירת הציוד למכבי.
יא.    רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
           יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 
11.  מתחייב למתן אחריות לתקופה של 24 חודשים, ממועד מסירת המערכת
      למכבי.
12.  מתחייב להציב את המכשור המוצע על ידו להדגמה ולנסיון לתקופה של   
      לפחות 21 ימים, או ככל שידרש ע"י מכבי, ללא תשלום, באתרים עליהם תורה לו
      מכבי, וזאת בתוך 7 ימים ממועד הדרישה מטעם מכבי.
13.  המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל
      האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
14.  ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב'
      שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין
      השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 18.4.05 בשעה
      12:00.
15.  בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור
      במסמכי המכרז.