29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

שיפוץ סניף "מכבי שירותי בריאות", ברמת-השרון, ברח' הנצח 3

 
מכרז מספר: 87/2004
מועד פרסום: 1/11/2004
מועד אחרון להגשה: 29/11/2004
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 87/2004, שיפוץ סניף  "מכבי שירותי בריאות", ברמת-השרון, ברח' הנצח 3


1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות שיפוץ סניף "מכבי שירותי בריאות", ברמת-השרון, ברח' הנצח 3.
2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל מיום 1.11.04, ועד ליום 10.11.04, בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00, תמורת תשלום בסך 3,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל':03-5143643).
3. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבחור בחלק מההצעה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
4. המזמינה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המציע הזוכה לבין המזמינה לביצוע עבודות השיפוץ.
5. מסמכי המכרז יהפכו אחרי חתימת החוזה עם הקבלן לחלק ממסמכי החוזה.
6. על המציע לעמוד בתנאים המוקדמים המפורטים במכרז, ולצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
א. אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט- 1969, והעתק רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים לחוזה זה, קבוצה
ג'-3* או ג'-4* או ג'-5* ("*" פירושו: קבלן מוכר ומאושר ע"י מכון התקנים) או ג'-5.
ב. תצהיר העשוי לפני עו"ד המאשר את העובדה שהרישום האמור לא בוטל ותקף למועד הגשת ההצעה.
ג.  אישור רו"ח על הכנסות המציע לפי כללי חשבונאות מקובלים בדו"חות הכספיים של המציע, בשלוש השנים (2001-2003) בהיקף של לפחות 10 מיליון ₪ לכל שנה.
ד.  ימציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו-1976.
ה. ימציא דו"חות כספיים מבוקרים מלאים ומעודכנים ליום 31.12.03. אם טרם נערכו למציע דו"חות כספיים מבוקרים כאמור, יצרף המציע דו"חות כספיים כאמור ליום 31.12.02, וכן יצרף דו"ח מידע מטעם חברת ביזנס דאטה ישראל בע"מ או מטעם חברת דן אנד ברדסטריט, על מצבו ויכולתו לבצע את העבודה נשוא המכרז, כשדו"ח המידע יהיה מעודכן לתאריך שאינו מוקדם משלושה חודשים לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז. אם המציע הינו תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך, יצרף להצעתו, בנוסף לדו"חות המבוקרים כאמור לעיל, גם דו"חות מסוקרים מעודכנים לתאריכים המאוחרים ביותר האפשריים עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.
ו. ימציא רשימה של לפחות 5 פרוייקטים שנבנו על ידו, במהלך 4 השנים האחרונות (2000-2003), הכוללת פירוט של סוג העבודה, ההיקף הכספי, יעוד המבנה וגודלו והמעידה על ביצוע העבודות דוגמת ההצעה המוגשת, במבנים ציבוריים כגון: אולמות ציבוריים, משרדים גדולים, מבני ציבור אחרים וכיו"ב, וכן רשימת ממליצים לעבודתו בפרוייקטים הנ"ל.
ז. ערבות בנקאית צמודה למדד תשומות הבנייה, לזכות מכבי, על סך 300,000 ש"ח,  הכל עפ"י המפורט במסמכי המכרז.
ח.  תצהיר מהנדס/אדריכל, כשהוא חתום ע"י מהנדס/אדריכל ומאושר כדין בפני עו"ד, ואליו מצורף צילום רשיונו של המצהיר.
ט. ביום ה', בתאריך 11.11.04, בשעה 12:00, יערך לרוכשי המכרז סיור קבלנים, בכניסה לבנין המרפאה, ברחוב הנצח 3, ברמת-השרון.
ההשתתפות בסיור קבלנים הינה חובה והיא מהווה תנאי סף להגשת הצעות למכרז. מציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים, לא יהיה רשאי להשתתף במכרז. מציע המעונין להציג שאלות יעשה כן לפני סיור הקבלנים, או במהלכו בלבד, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות הפקסימיליה, לפני הסיור, לגב' שרה מחט, מזכירת ועדת המכרזים, בפקסימיליה מספר 03-5143920, או בע"פ במהלך הסיור (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר 03-5143643). התשובות לשאלות תינתנה במהלך הסיור עצמו ו/או עד ליום 18.11.04. על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה אליו תשלחנה התשובות. המציע לא יוכל להציג שאלות נוספות לאחר הסיור.
י. באם המציע הינו חברה בע"מ, עליו להמציא אישור עו"ד בדבר מורשה חתימה של החברה, וכן אישור כי החברה קיימת ופועלת וכי על פי מסמכי ההתאגדות, החברה רשאית לחתום על המסמכים המהווים חלק מהמכרז, וכי חתימת מורשה החתימה בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה לכל דבר וענין.
7. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, לרבות הדיסקט המצורף למכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, החל מיום א', ה- 21.11.04, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום ב', ה- 29.11.04, שעה 12:00.
8. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.