29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

אספקת מערכות אולטרסאונד לדימות כללי של איברים ותחזוקתן

 
מכרז מספר: 105/2005
מועד פרסום: 15/3/2005
מועד אחרון להגשה: 11/4/2005
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 105/2005, לאספקת מערכות אולטרסאונד לדימות כללי של איברים ותחזוקתן

1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת מערכות אולטרסאונד לדימות כללי של איברים ותחזוקתן.
2. ההתקשרות לרכישה כוללת של כ - 20 מערכות אולטרסאונד לדימות כללי של איברים ותחזוקתן, בין השנים 2005-2007. להערכת מכבי ירכשו במהלך שנת 2005 כ- 4 מערכות אולטרסאונד לדימות כללי של איברים.
3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 1,500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות:
10:00-15:00.
4. פניות לברורים תיעשנה בכתב עד ליום 28.3.05, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות הפקסימיליה לגב' שרה מחט, מזכירת ועדת המכרזים, בפקסימיליה מס':
5143920- 03, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03). פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 6.4.05. על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה אליו תשלחנה התשובות.
5. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. המזמינה תהיה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, באופן שתמצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
7. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לבחור, לאחר ניהול המשא ומתן, לפי שיקול דעתה, באחד או יותר ספקים מבין המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
8. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת מערכות אולטרסאונד לדימות כללי של איברים ותחזוקתן.
9. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
10. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב. המסוגל לספק בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר, מערכות אולטרסאונד לדימות כללי של איברים למתקני מכבי בכל הארץ, לרבות תחזוקה שוטפת ותיקונים נדרשים למערכות האולטרסאונד הנ"ל.
ג. מנהל ספרים כדין.
ד. הכנסות המציע לפי כללי החשבונאות המקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים של המציע, בשנים (2003-2004), הינן בהיקף כספי של לפחות 5 מיליון ₪ בממוצע לשנה.
ה. מכר 10 מערכות אולטרסאונד לפחות, מכל סוג שהוא, במשך השנתיים האחרונות שקדמו למכרז (2003-2004).
ו. מכר ותחזק לפחות 5 מערכות אולטרסאונד, מכל סוג שהוא, ברמת HIGH-END בשנים 2003-2004.
ז. בעל נסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות (2002-2004) לפחות, באספקת מערכות אולטרסאונד, מכל סוג שהוא, תחזוקתן השוטפת וכל השירותים הכרוכים בכך.
ח. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 100,000 ₪.
ט. נציגו המורשה של יצרן המכשיר המוצע על ידו.
י. למכשיר המוצע אישור FDA ו/או אישור CE.
יא. בידו תעודות הסמכה לתחזוקת הציוד אשר הוציא היצרן ל-2 אנשי שירות לפחות, המועסקים על ידי המציע או אישור היצרן בדבר הסמכת אנשי השירות, הכולל שמותיהם. למרות האמור בס"ק זה לעיל יובהר כדלקמן: אם מוצע דגם חדש של מערכת אולטרסאונד לדימות כללי של איברים, אשר לא ניתן היה להכשיר אנשי שירות בתחזוקתו, רשאי המציע לצרף להצעתו מכתב התחייבות אשר בו יתחייב המציע לדאוג להכשרת אנשי השירות מטעמו ולהסמכתם על ידי היצרן בביצוע התחזוקה, אם יבחר המציע ע"י מכבי כזוכה במכרז, תהליך ההכשרה וההסמכה יסתיים לא יאוחר ממועד מסירת הציוד למכבי.
יב. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
11. מתחייב למתן אחריות לתקופה של 24 חודשים, לפחות, ממועד מסירת המערכת
למכבי.
12. מתחייב להציב את המערכת המוצעת על ידו לתקופה שלא תפחת מ-7 ימים,
להדגמה ולנסיון ע"י מכבי בתוך 14 יום ממועד הדרישה מטעם מכבי, ללא
תשלום, באתרים עליהם תורה לו מכבי.
13. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל
האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
14. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב'
שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין
השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 11.4.05 בשעה
12:00.
15. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור
במסמכי המכרז.