29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לרכישת תלושי שי לפסח תשס"ה, לראש השנה תשס"ו ותלושים נוספים

 
מכרז מספר: 100/2005
מועד פרסום: 9/1/2005
מועד אחרון להגשה: 14/2/2005
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 100/2005, לרכישת תלושי שי לפסח תשס"ה, לראש השנה תשס"ו ותלושים נוספים

 
מכבי וגופים נוספים כהגדרתם במסמכי המכרז, (להלן: "הרוכש") מזמינים בזה הצעות לרכישת תלושי שי ותלושים נוספים לעובדים.
תנאי סף להשתתפות במכרז מפורטים במסמכי המכרז והם, בין היתר:
א. היות המציע תאגיד המנפיק, תלושי שי.
ב. מנהל ספרים, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו-1976.
ג. היות המציע ספק בעל נסיון מוכח בתחום שיווק באמצעות תלושי שי -לפחות לשלושה ארגונים גדולים בהם הונפקו לפחות 1,000 מנות תלושי שי בכל ארגון.
ד. מגוון המוצרים לקניה יכלול מוצרי מזון ובנוסף לפחות 5 אפשרויות נוספות כגון: הלבשה, מוצרי חשמל, הנעלה, ספרים ומכשירי כתיבה, קוסמטיקה, מוצרים לבית, מוצרים "עשה זאת בעצמך", תיירות וכיו"ב.
ה. מספר נקודות המכירה בפריסה גיאוגרפית לא יפחת מ-100 נקודות בכל רחבי הארץ, אשר יתפרסו על פני 50 ישובים לפחות ובהם הערים: ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע, וכן לא פחות מ-20 נקודות למכירת מזון בכל רחבי הארץ, אשר יתפרסו על פני 10 ישובים לפחות ובהם הערים המצוינות לעיל.
ו. רכש את מסמכי המכרז ממכבי ובידו קבלה המעידה על כך.

את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש אצל הגב' שרה מחט, תמורת תשלום בסך 1,000 ש"ח (באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות) אשר לא יוחזר, בבנין היכל הסיטי, רחוב המרד 27, תל-אביב, קומה 15, החל מיום א', ה- 9.1.05, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-15:00, טלפון: 5143643- 03.
פניות לבירורים תעשנה עד ליום ב', ה- 24.1.05, בכתב באמצעות פקסימיליה בלבד למספר 5143920- 03 (על המציע מוטלת האחריות לוודא את הגעת הפנייה בטלפון: 5143643- 03) או על ידי שליח לכתובת: מכבי שירותי בריאות, רח' המרד 27 ת"א, קומה 15.
תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום א', ה- 30.1.05.
את ההצעות יש להגיש במעטפה חתומה, בימי א'-ה', בין השעות 10:00-15:00, ובכל מקרה עד לא יאוחר מיום ב', ה - 14.2.05, שעה 12:00, לתיבת המכרזים הנמצאת במכבי שירותי בריאות, אצל הגב' שרה מחט, טלפון: 5143643- 03, רחוב המרד 27 ת"א, קומה 15. על המעטפה יש לרשום: "מכרז מס' 100/2005 לרכישת תלושי שי ותלושים נוספים".
אין לשלוח את ההצעות בדואר אלא להמציאן באופן אישי או באמצעות שליח.
להצעה יש לצרף את כל האישורים הנדרשים במסמכי המכרז.
הרוכש אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.
הרוכש רשאי לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, עפ"י שיקול דעתו.
הרוכש רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את הליך המכרז או לפרסם מכרז חדש.
תנאי המכרז הם אלו הקבועים במסמכי המכרז בלבד ואין באמור במודעה זו כדי לגרוע מכך. בכל מקרה של סתירה - יגבר האמור במסמכי המכרז.