29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

אספקת עמדות שירות עצמי ממוחשבות לנושא "אורחות חיים" ותחזוקתן

 
מכרז מספר: 103/2005
מועד פרסום: 10/5/2005
מועד אחרון להגשה: 7/2/2005
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 103/2005, לאספקת עמדות שירות עצמי ממוחשבות לנושא "אורחות חיים" ותחזוקתן

1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת עמדות שירות עצמי ממוחשבות לנושא "אורחות חיים" ותחזוקתן.
2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל מיום 10.1.05 ועד ליום 20.1.05, תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03), בימים א'-ה', בין השעות: 10:00 – 15:00.
3. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.
4. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המזמינה לבין הזוכה לאספקת עמדות שירות עצמי לנושא "אורחות חיים" ותחזוקתן.
5. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב. הינו מנהל ספרים כדין. המציע ימציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976.
ג. הינו בעל נסיון מוכח במהלך השנתיים האחרונות (2003-2004), במתן שירותי אספקה של עמדות ממוחשבות לגופים גדולים בפריסה ארצית.
ד. אשר לו מוקד שירות לעמדות ממוחשבות בפריסה ארצית.
ה. על המציע להיות בעל הכנסות, לפי כללי החשבונאות המקובלים וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הינם בעלי היקף פעילות כספית ממוצעת בשנתיים האחרונות (2003-2004), של לפחות 5 מיליון ₪ לכל שנה.
ו. צרף ערבות בנקאית אוטונומית לאבטחת קיום ההצעה על סך של 100,000 ש"ח, והכל על פי המפורט במסמכי המכרז.
ז. ביום א', בתאריך 23.1.05, בשעה 14:00, יערך לרוכשי המכרז כנס ספקים, במשרדי מכבי שירותי בריאות, קומה C2, בית שרבט, רח' קויפמן 4, בת"א.
ההשתתפות בכנס הספקים הינה חובה והיא מהווה תנאי סף להגשת הצעות למכרז. מציע שלא ישתתף בכנס הספקים, לא יהיה רשאי להשתתף במכרז.
מציע המעונין להציג שאלות יעשה כן לפני כנס הספקים, או במהלכו בלבד, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות הפקסימיליה, לפני הכנס, לגב' שרה מחט, מזכירת ועדת המכרזים, בפקסימיליה מספר 03-5143920, או בע"פ במהלך הכנס (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר 03-5143643).
התשובות לשאלות תינתנה במהלך הכנס עצמו ו/או עד ליום 1.2.05.
על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה אליו תשלחנה התשובות. המציע לא יוכל להציג שאלות נוספות לאחר הכנס.
ח. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
6. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
7. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין השעות
10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 7.2.05, בשעה 12:00.
8. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.