26 ינואר 2022 כ"ד שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

רכישת מדי לחץ דם דיגיטליים ביתיים למדידה בזרוע

 
מכרז מספר: 102/2005
מועד פרסום: 31/1/2005
מועד אחרון להגשה: 28/2/2005
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 102/2005, לרכישת מדי לחץ דם דיגיטליים ביתיים למדידה בזרוע

1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לרכישת מדי לחץ דם דיגיטליים ביתיים למדידה בזרוע.
2. ההתקשרות לשנה עם אופציה למכבי להארכתה לשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי.
3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות:
10:00-15:00.
4. פניות לברורים תיעשנה בכתב עד ליום 17.2.05, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות הפקסימיליה לגב' שרה מחט, מזכירת ועדת המכרזים, בפקסימיליה מס': 5143920- 03, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 23.2.05. על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה אליו תשלחנה התשובות.
5. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. המזמינה תהיה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, באופן שתמצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
7. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לבחור, לאחר ניהול המשא ומתן, לפי שיקול דעתה, באחד או יותר ספקים מבין המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
8.  מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לרכישת מדי לחץ דם דיגיטליים ביתיים למדידה בזרוע.
9. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
10. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב. לכל מד לחץ דם המוצע על ידו יש אישור CE או FDA.
ג. מנהל ספרים כדין.
ד. הינו נציג מורשה של היצרן בארץ.
ה. הכנסותיו ממכירת מדי לחץ דם ו/או מכשור רפואי, לפי כללי החשבונאות המקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הינם בעלי היקף פעילות כספית בשלוש השנים האחרונות (2002-2004) של לפחות 3 (שלושה) מיליון ₪ בממוצע לשנה.
ו.  הינו בעל נסיון מוכח בישראל, בשלוש השנים האחרונות לפחות, באספקת מדי לחץ דם ו/או מכשור רפואי, לרבות שירותי תחזוקה, מעבדה, תיקונים והחלפה.
ז. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 100,000 ₪.
ח. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
ט. יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
11. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
12. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה-28.02.2005 בשעה 12:00.
13. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.