29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

רכישת אביזרים אורתופדיים - נוסח מעודכן

מכרז מספר: 120/2004
מועד פרסום: 31/01/2005
מועד אחרון להגשה: 28/2/2005
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 120/2004, לרכישת אביזרים אורתופדיים – נוסח מעודכן

1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעות לרכישת אביזרים אורתופדיים.
2. הנוסח הקודם של המכרז אשר פורסם ביום 20.10.2004, בטל ומבוטל, והאמור במסמכי מכרז 120/2004 לרכישת אביזרים אורתופדיים - נוסח מעודכן, יבוא במקומו.
3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00, עד ליום 17.2.05, תמורת תשלום בסך 3,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 03-5143643).
4. פניות לברורים תיעשנה בכתב עד ליום 17.2.05, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות הפקסימיליה לגב' שרה מחט, מזכירת ועדת המכרזים, בפקסימיליה מס': 5143920 -03 (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03). פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 23.2.05. על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה אליו תשלחנה התשובות.
5. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה עם המציעים המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
7. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לבחור, לאחר ניהול המשא ומתן, לפי שיקול דעתה, בספק אחד שהצעתו תמצא המתאימה ביותר.
8. המזמינה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המציע הזוכה לבין המזמינה לרכישת אביזרים אורתופדיים.
9. מסמכי המכרז יהפכו אחרי חתימת החוזה עם הזוכה לחלק ממסמכי החוזה.
10. רשאים להציע, במשותף הצעה אחת, שני גורמים העוסקים באספקת אביזרים אורתופדיים, העומדים בתנאי הסף כמפורט במסמכי המכרז.
11. על המציע לעמוד בתנאים המוקדמים המפורטים במכרז, ולצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
א. הינו יבואן/יצרן/ או נציגו המורשה של אביזרים אורתופדיים.
ב. מסוגל לספק למכבי את כל האביזרים האורתופדיים כנדרש במפרט, המיוצרים באמצעות לא יותר מארבעה יצרנים שונים.
ג. מנהל ספרים כדין.
ד. בעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש שנים במכירת אביזרים אורתופדיים בישראל וכל השירותים הכרוכים בכך.
ה. הכנסותיו, ממכירת אביזרי אורתופדיה כהגדרתם במכרז, לפי כללי החשבונאות המקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, בשלוש השנים 2001-2003, הינן בהיקף כספי של לפחות 3 מיליון ₪ לשנה בממוצע, ובלבד שבשנת הכספים 2003 עומד היקף הפעילות על 3 מיליון ₪ לפחות.
ו. בעל יכולת אספקה והפצה ל-50 נקודות אספקה לפחות, בפריסה ארצית. אפשרי ע"י רשת הפצה.
ז. כל האביזרים האורתופדיים המוצעים על ידו נמכרו בארץ ב-18 החודשים האחרונים לפחות שקדמו לפרסום המכרז. במידה ומוצע אביזר, הנמכר בישראל פחות מ 18 חודשים, והינו דגם מקביל או משופר לאביזר קודם מאותו יצרן ובאותה התוויה , אזי ניתן יהיה לסכום את סך הנסיון משני המוצרים גם יחד.
ח. לכל אביזר אורתופדי המוצע על ידו במכרז יש אישור CE 93/42/CEE ו/או Medical Devices Directive (MDD) ו/או FDA.
ט. ימציא ערבות בנקאית לזכות מכבי, על סך 150,000 ש"ח, הכל עפ"י המפורט במסמכי המכרז.
י. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, בנוסח המעודכן או בנוסח הקודם, ובידיו אישור על כך.
12. רשאים להגיש הצעה שני גורמים שחברו לצורך הגשת הצעה משותפת למכרז זה, ובלבד שיעמדו בתנאים המוקדמים כמפורט להלן:
א. כל אחד מהם הינו ספק של אביזרים אורתופדיים (יבואן/יצרן/או נציגו המורשה).
ב. שניהם יחדיו מסוגלים לספק למכבי את כל האביזרים האורתופדיים כנדרש במפרט, המיוצרים ע"י לא יותר מארבעה יצרנים שונים.
ג. כל אחד מהם מנהל ספרים כדין.
ד. שניהם יחדיו, בעלי נסיון מוכח של לפחות 3 שנים במכירת אביזרים אורתופדיים בישראל וכל השירותים הכרוכים בכך.
ה. הכנסותיהם המשותפות, ממכירת מוצרים אורתופדיים (מוצרי מדף+מוצרים בהתאמה אישית), לפי כללי החשבונאות המקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, בשלוש השנים 2001-2003 בהיקף כספי של לפחות 3 מיליון ש"ח לשנה בממוצע, ובלבד שבשנת הכספים 2003 עומד היקף הפעילות על 3 מיליון ש"ח לפחות.
ו. שניהם יחדיו, בעלי יכולת אספקה והפצה ל- 50 נקודות אספקה לפחות, בפריסה ארצית. אפשרי ע"י רשת הפצה.
ז. כל האביזרים האורתופדיים המוצעים על ידיהם נמכרו בארץ ב – 18 החודשים האחרונים לפחות שקדמו לפרסום המכרז. במידה ומוצע אביזר, הנמכר בישראל פחות מ- 18 חודשים, והינו דגם מקביל או משופר לאביזר קודם מאותו יצרן ובאותה התוויה אזי ניתן יהיה לסכום את סך הנסיון משני המוצרים גם יחד.
ח. לכל אביזר אורתופדי המוצע על ידם במכרז יש אישור CE 93/42/CEE או Medical Devices Directive (MDD) או FDA.
ט. ימציאו ערבות בנקאית אחת על שמות שני המציעים, להבטחת קיום ההצעה על סך 150,000 ₪ .
י. אחד מהם רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, בנוסח המעודכן או בנוסח הקודם, ובידו קבלה המעידה על כך.
13. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום ב', ה- 28.2.2005, שעה 12:00.
14. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.