29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

מכירת זכויות בנכס בשד' סיני 15, אחוזה - חיפה

 
מכרז מספר: 103/2004
מועד פרסום: 12/2/2004
מועד אחרון להגשה: 15/3/2004
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 103/2004, למכירת זכויות בנכס בשד' סיני 15, אחוזה - חיפה

 
1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לרכישת זכויותיה בנכס המצוי בשד' סיני 15, אחוזה - חיפה.
2. פרטי הנכס: מגרש ששטחו כפי שרשום בלשכת רישום המקרקעין הינו 865 מ"ר, ועליו בניין בן 2 קומות, בשד' סיני 15, אחוזה - חיפה, והידוע כגוש 10781 חלקה 23.
3. מועד מסירת החזקה בנכס עד ליום 31.12.04.
4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 12.2.04 ועד יום 04.03.2004 תמורת 500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 תל אביב, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט או מי שימונה במקומה לעניין זה (טל': 5143643-03), והכל בימים א' – ה' בין השעות 10:00 – 15:00, או במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' הרצל 63, חיפה, קומה 4, חדר 430, אצל הגב' לריסה ספרב (טל: 8351100-04) והכל בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00.
5. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית למכור את הזכויות בנכס באופן שתמצא לנכון ובכל עת או לא למכור אותן כלל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו,ובכלל לא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה למכירת זכויותיה בנכס.
7. נוסח ההסכם עליו ידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
8. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בפרק המנהלה שבמסמכי המכרז. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, ברח' המרד 27 תל-אביב קומה 15, בימים א' – ה' בין השעות 10:00 – 15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 15.3.04 בשעה 12:00.
9. מובהר בזאת שבמידה והעסקה תהא חייבת במע"מ מכל סיבה שהיא, יתווסף על הסכום שננקב בהצעה סכום המע"מ המתחייב כדין, ויראו את המציע כאילו הצעתו היא בסכום שנרשם בטופס ההצעה עליו יתווסף מע"מ כדין.
10. בהיות המציע תאגיד המנהל ספרים כדין, יצורף להצעה אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל"ו-1967.
11. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על פי הנדרש במסמכי המכרז, על סך 100,000 ₪, בתוקף עד לתאריך 13.06.04. הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור, תפסל על הסף.
12. הזכויות בנכס יימכרו כשהנכס במצבו כפי שהוא היום (AS IS). על המציע לבדוק את מצבו הפיזי והמשפטי של הנכס, ייעודו, אפשרויות השימוש והניצול שלו, הזכויות המשפטיות בו, זכויות הבניה וכד', אצל לשכת רישום המקרקעין, הרשות המקומית וכל גורם אחר שיש לו נגיעה לרישום הנכס והזכויות בו.
13. סיור בנכס ייערך בתיאום מראש וכמפורט במסמכי המכרז.
14. המזמינה לא תשלם דמי תיווך.
15. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.