23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

עיטוף בניילון של חוברות מכביתון ודפי פירוט חשבון

 
מכרז מספר: 101/2004
מועד פרסום: 22/1/2004
מועד אחרון להגשה: 16/2/2004
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 101/2004, לעיטוף בניילון של חוברות מכביתון ודפי פירוט חשבון

1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לעיטוף בניילון של חוברות מכביתון ודפי פירוט חשבון.
2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643-03), החל מיום 15.1.04 ועד ליום 29.1.04 והכל בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00 .
3. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה הגב' שרה מחט. הפניות תיעשנה עד ליום 29.1.04. תשובות לשאלות תנתנה בכתב עד ליום 10.2.04, והכל באופן הקבוע במסמכי המכרז.
4. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.
5. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המזמינה לבין הזוכה לעיטוף בניילון של חוברות מכביתון ודפי פירוט חשבון.
6. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א. תאגיד רשום כחוק בישראל, המבצע בעצמו את השירות המבוקש כנדרש במסמכי המכרז ובנספחיו, או המבצע את השירות בעצמו ובעזרת קבלן משנה אחד בלבד.
ב. על המציע להיות, מי שברשותו מכונות משני הסוגים הבאים:
א. שתי מכונות אוטומטיות לעיטוף בניילון למטרות דיוור עם קורא אופטי.
קיימת אפשרות שמכונה אחת משתיים מסוג זה בלבד, תהיה ברשותו של קבלן
המשנה במקום ברשות המציע.
ב. מכונה אוטומטית לחיתוך וקיפול נייר רציף בודד / כפול, אחת לפחות.
ג. על המציע להיות בעל הכנסות, לפי כללי החשבונאות המקובלים וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים בשנים 2001-2002, של : 800,000 ₪ לפחות בכל שנה.
ד. הינו מנהל ספרים כדין. המציע ימציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976.
ה. על המציע, הפועל עם קבלן משנה, לצרף הסכם חתום עם קבלן המשנה, לענין מכרז זה.
ו. צרף ערבות בנקאית אוטונומית לאבטחת קיום ההצעה על סך של 40,000 ש"ח, והכל על פי המפורט במסמכי המכרז.
ז. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
ח. יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
7. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
8. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין השעות
10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 16.2.04, בשעה 12:00.
9. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.