23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

אספקת מערכת דיגיטלית לצילומים (CR)

 
מכרז מספר: 119/2003
מועד פרסום: 26/11/2003
מועד אחרון להגשה: 22/12/2003
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

 מכרז מס' 119/2003, לאספקת מערכת דיגיטלית לצילומים (CR) ולתחזוקתה


1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת מערכת דיגיטלית לצילומים (CR) ולתחזוקתה.
2. ההתקשרות לרכישה של מערכת CR אחת עד סוף רבעון ראשון של שנת 2004, ולשירותי התחזוקה השוטפת למערכת הנ"ל. למכבי מוקנית אופציה לרכישה של כ- 3 מערכות CR נוספות בשנים: 2004-2005 בתנאים זהים.
3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 2,500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643-03) , בימים א'-ה', בין השעות:
10:00-15:00.
4. פניות לברורים תיעשנה בכתב עד ליום 11.12.03, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות הפקסימיליה לגב' שרה מחט, מזכירת ועדת המכרזים, בפקסימיליה מס':
5143920-03, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643-03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 18.12.03. על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה אליו תשלחנה התשובות.
5. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. המזמינה תהיה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, באופן שתמצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
7. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לבחור, לאחר ניהול המשא ומתן, לפי שיקול דעתה, באחד או יותר ספקים מבין המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
8. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת מערכת דיגיטלית לצילומים (CR) ולתחזוקתה.
9. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
10. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב. מסוגל לספק בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר, מערכות CR למכבי, לרבות תחזוקה שוטפת ותיקונים נדרשים למערכת.
ג. מנהל ספרים כדין. המציע ימציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976.
ד. הכנסות המציע לפי כללי החשבונאות המקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים של המציע, בשנים (2000-2002), הינן בהיקף כספי של לפחות 5 מיליון ₪ בממוצע לשנה.
ה. הינו בעל נסיון מוכח בשנים 2000-2002, באספקת מערכות CR, על כל רכיביהן, אחזקתן השוטפת וכל השירותים הכרוכים בכך.
ו. מכר 5 מערכות CR לפחות, מכל סוג שהוא, בשנים 2000-2002.
ז. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 100,000 ₪.
ח. בידיו אישור בר תוקף מהיצרן כי הוא משמש כנציגו הבלעדי.
ט. בידו אישור אמ"ר - משרד הבריאות לדגם המוצע.
י. בידו העתק תעודות הסמכה לתחזוקת מערכת CR, אשר הוציא היצרן ל-2 אנשי שירות לפחות, המועסקים על ידי המציע או אישור היצרן בדבר הסמכת אנשי השירות, הכולל שמותיהם. למרות האמור בס"ק זה לעיל יובהר כדלקמן: אם מוצע דגם חדש של מערכת CR, אשר לא ניתן היה להכשיר אנשי שירות בתחזוקתו, רשאי המציע לצרף להצעתו מכתב התחייבות אשר בו יתחייב המציע לדאוג להכשרת אנשי השירות מטעמו ולהסמכתם על ידי היצרן בביצוע התחזוקה. אם יבחר המציע ע"י מכבי כזוכה במכרז, וזאת לא יאוחר מיום מסירת מערכת ה- CR למכבי.
יא. מתחייב למתן תקופת אחריות למערכת CR ולכל רכיביה למשך 24 חודשים לפחות, ממועד מסירת מערכת CR למכבי.
יב. מתחייב להציב, במידה ויידרש ע"י מכבי, את מערכת ה- CR המוצעת על ידו להדגמה ולנסיון, בתוך 14 ימים ממועד הדרישה, באתר עליו תורה לו מכבי ובתיאום עמו, לתקופה של 21 ימי עבודה לפחות וללא תשלום.
יג. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
יד. יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
11. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
12. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין השעות:
10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 22.12.03 בשעה 12:00.
13. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.