26 ינואר 2022 כ"ד שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

מכירת זכויות בנכסים רח' הרצל 63, ראשל"צ

 
מכרז מספר: 110/2004
מועד פרסום: 3/11/2004
מועד אחרון להגשה: 22/11/2004
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 110/2004 למכירת זכויות בנכסים רח' הרצל 63, ראשל"צ


1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לרכוש ממנה זכויות בעלות בחלקים בבנין ברח' הרצל 63, ראשל"צ (להלן: "הבניין") כמפורט להלן. הצעות לרכישה ניתן להגיש לגבי כל הנכסים הכלולים בפרטי הנכס כמפורט להלן, או כל אחד מהם. מובהר כי יתכן כי הצעה תתקבל רק עבור אחד מהנכסים, או כולם ביחד.
2. פרטי הנכס:
1. נכס בשטח רשום של 583.70 מ"ר המשתרע על פני כל הקומה השלישית של הבניין, הידוע כחלקה 276/32 בגוש 3933.
2. נכס בשטח רשום של 583.70 מ"ר המשתרע על פני כל הקומה הרביעית של הבניין, הידוע כחלקה 276/33 בגוש 3933.
כמתואר בנסחי הרישום המצ"ב ומסומנים נספח "ב-1" ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן: "הנכס").
3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך 500 ₪ (אשר לא יוחזר) החל מיום 3.11.04 ועד ליום 11.11.04, במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 תל אביב, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט או מי שימונה במקומה לעניין זה על ידי מכבי שירותי בריאות (טל: 03-5143643) בימים א'-ה' בין השעות 10:00 - 15:00.
4. פניות לבירורים תיעשנה בכתב עד ליום 16.11.04. פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 18.11.04.
5. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא, והיא תהיה זכאית לפצל את ההצעות וכן למכור את הנכס - אחד מהנכסים הכלולים בהגדרתו, או שניהם - באופן שתמצא לנכון ובכל עת, או לחזור בה מרצונה למכור את הנכס, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ובכלל לא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה למכירת זכויותיה בנכס.
7. נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל הנו חלק ממסמכי המכרז.
8. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים עפ"י תנאי המכרז ובדרך הקבועה בפרק "מנהלה" שבמסמכי המכרז. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 15 בימים א'-ה', בין השעות 15:00-10:00. המועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום ה- 22.11.04 בשעה 12:00.
9. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 100,000 ₪ בנוסח המצורף כנספח ד' למסמכי המכרז, או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי. הערבות תציין במפורש כי הוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם המציע.
10. הזכויות בנכס ימכרו כשהנכס במצבו כפי שהוא היום (IS AS). על המציע לבדוק את מצבו הפיזי והמשפטי של הנכס, ייעודו, אפשרויות השימוש והניצול שלו, הזכויות המשפטיות בו, זכויות הבניה וכד' אצל כל גורם ורשות רלבנטיים.
11. סיור בנכס ייערך בתיאום מראש וכמפורט במסמכי המכרז. במהלך הסיור לא יהיה מענה על שאלות. כל שאלה שתתעורר אצל המציע תיענה כאמור בסע' 4 לעיל.
12. המזמינה לא תשלם דמי תיווך.
13. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז - יגבר האמור במסמכי המכרז.