29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

מכירת זכויות בנכס ברח' אגריפס 15, - ירושלים

 
מכרז מספר: 105/2004
מועד פרסום: 19/4/2004
מועד אחרון להגשה: 17/5/2004
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 105/2004, למכירת זכויות בנכס ברח' אגריפס 15, - ירושלים

 
1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לרכישת זכויותיה בנכס המצוי ברח' אגריפס 15, ירושלים (להלן: "הבנין").
2. פרטי הנכס: מרפאה, משרדים ומחסנים המצויים בבנין, המשתרעים על מספר קומות: קומת מרתף, קומת כניסה, קומת קרקע עליונה וארבע קומות כולל חדר מדרגות פנימי, מעליות, וגגות בשטח רשום בלשכת רישום המקרקעין של 1365.93 מ"ר, הידוע גם כחלקת משנה 1 בחלקה 175 בגוש שומה 30048, לו צמודים 2 מקומות חניה בשטח של 13.25 מ"ר כל אחת, גג תחתון וגג עליון.
3. מועד מסירת החזקה בנכס, בתוך 90 יום ממועד חתימת ההסכם.
4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 19.4.04 ועד יום 5.5.04 תמורת 500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 תל אביב, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט או מי שימונה במקומה לעניין זה (טל': 5143643 - 03), והכל בימים א' – ה' בין השעות 10:00 – 15:00, או במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' אגריפס 40, ירושלים, קומה ב', חדר 212, אצל הגב' רונית רדעי, (טל: 6238227 -02) והכל בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00.
5. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית למכור את הזכויות בנכס באופן שתמצא לנכון ובכל עת או לא למכור אותן כלל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ובכלל לא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה למכירת זכויותיה בנכס.
7. נוסח ההסכם עליו ידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
8. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בפרק המנהלה שבמסמכי המכרז. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, ברח' המרד 27 תל-אביב קומה 15, בימים א' – ה' בין השעות 10:00 – 15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 17.5.04 בשעה 12:00.
9. מובהר בזאת שבמידה והעסקה תהא חייבת במע"מ מכל סיבה שהיא, יתווסף על הסכום שננקב בהצעה סכום המע"מ המתחייב כדין, ויראו את המציע כאילו הצעתו היא בסכום שנרשם בטופס ההצעה, עליו יתווסף מע"מ כדין.
10. בהיות המציע תאגיד המנהל ספרים כדין, יצורף להצעה אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל"ו-1967, וכן אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשה חתימה מטעם התאגיד ואישור כי אין מניעה על פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד לרכישת הנכס.
11. הצעת המחיר בעבור רכישת זכויות בנכס, לא תפחת מ-3 מיליון דולר ארה"ב.
12. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על פי הנדרש במסמכי המכרז, על סך 135,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 15.8.04. הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור, תפסל על הסף.
13. הזכויות בנכס יימכרו כשהנכס במצבו כפי שהוא היום (AS IS), למעט ציוד ומטלטלין. על המציע לבדוק את מצבו הפיזי והמשפטי של הנכס, ייעודו, אפשרויות השימוש והניצול שלו, הזכויות המשפטיות בו, זכויות הבניה וכד', אצל לשכת רישום המקרקעין, הרשות המקומית וכל גורם אחר שיש לו נגיעה לרישום הנכס והזכויות בו.
14. סיור בנכס ייערך בתיאום מראש וכמפורט במסמכי המכרז.
15. המזמינה לא תשלם דמי תיווך.
16. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.