29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

רכישת משאבות אינסולין, תחזוקתן וציוד מתכלה

 
מכרז מספר: 106/2004
מועד פרסום: 3/5/2004
מועד אחרון להגשה: 7/6/2004
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 106/2004, לרכישת משאבות אינסולין, תחזוקתן וציוד מתכלה

 
1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לרכישת משאבות אינסולין, תחזוקתן וציוד מתכלה.
2. ההתקשרות לשנה עם אופציה למכבי להארכתה לשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי.
3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 3,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643 -03) , בימים א'-ה', בין השעות:
10:00-15:00.
4. פניות לברורים תיעשנה בכתב עד ליום 20.5.04, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות הפקסימיליה לגב' שרה מחט, מזכירת ועדת המכרזים, בפקסימיליה מס': 5143920 -03 (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03). פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 1.6.04. על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה אליו תשלחנה התשובות.
5. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. המזמינה תהיה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, באופן שתמצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
7. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לבחור, לאחר ניהול המשא ומתן, לפי שיקול דעתה, באחד או יותר ספקים מבין המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
8.  מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת משאבות אינסולין, תחזוקתן וציוד מתכלה.
9. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
10. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב. למשאבת האינסולין המוצעת על ידו אישור ה-FDA או אישור CE.
ג. בידיו אישור בר תוקף מהיצרן כי הוא משמש כנציגו המורשה בארץ.
ד. מנהל ספרים כדין. המציע ימציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976.
ה. מתחייב לספק את הציוד המתכלה לבתי המרקחת של מכבי בכל הארץ ואו לבתי מרקחת אחרים כפי שתדרוש מכבי, לא יאוחר מיום עבודה ממועד ההזמנה.
ו. מתחייב למתן שירותי תחזוקה שוטפת, לרבות תמיכה במשך 24 שעות ביממה, כל ימות השנה, כולל שבתות וחגים (כולל יום כיפור), למשך כל ימי חיי המשאבה.
ז. מעסיק אחיות ו/או דיאטניות, שעברו קורס לטיפול במשאבת האינסולין המוצעת על ידו והוסמכו לכך על ידו, למתן תמיכה לחולי הסכרת.
ח. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 100,000 ₪.
ט. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
י. יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
11. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
12. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה - 7.6.04 בשעה 12:00.
13. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.