29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

מתן הצעות לשירותי נ.ס.ר לאחזקת מרכזיות טלפון באתרי מכבי שירותי בריאות

 
מכרז מספר: 108/2004
מועד פרסום: 7/7/2004
מועד אחרון להגשה: 9/8/2004
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 108/2004, למתן הצעות לשירותי נ.ס.ר לאחזקת מרכזיות טלפון באתרי מכבי שירותי בריאות

 
1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעה למתן שירותי נ.ס.ר לאחזקת מרכזיות טלפון באתרי מכבי שירותי בריאות.
2.  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 5,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 03-5143643) החל מיום ד', ה- 7.7.2004, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00 – 15:00.
3.  פניות לברורים תעשנה בכתב עד ליום 21.7.2004. פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 28.7.2004.
4.  המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. המזמינה תהיה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, באופן שתמצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
5.  המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לשלב בין הצעות של מספר מציעים ולפצל את הזמנתה למספר מציעים, לפי סוגי התפלגות המרכזיות או לפי כל שיטה אחרת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג.
6.  המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המזמינה לבין הזוכה למתן שירותי נ.ס.ר לאחזקת מרכזיות טלפון פרטיות.
7. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א. תאגיד רשום כחוק בישראל. יש להמציא אישור על כך.
ב. בעל רישיון תקף למתן שירותי נ.ס.ר לצד ג' מטעם משרד התקשורת, יש לצרף העתק אישור הרישיון ותוקפו.
ג. בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976. יש להמציא אישורים אלה וכן אישור של תעודת עוסק מורשה בתוקף על פי חוק מ.ע.מ.
ד. בעל מחזור כספים במתן שירותי נ.ס.ר. של 10 מיליון ₪ לפחות, בשנת 2003. המציע יצרף אישור רו"ח.
ה.  בעל תקן ISO – 9000/2000 , יש לצרף אישור ממכון מוסמך.
ו. בעל נסיון מוכח באחזקת 100 מרכזיות טלפון ספרתיות (בעלות מעל 30 שלוחות) במוסדות ציבוריים אשר סה"כ מורכבותם הטכנולוגית אינה נופלת מזו של הפרוייקט נשוא המכרז. הנסיון יתייחס לשירותים נשוא המכרז אשר ניתנו במשך 3 השנים האחרונות. (יש לצרף המלצות של שלושה לקוחות המחזיקים כל אחד 10 מרכזיות לפחות).
ז. מעסיק לפחות 30 עובדים מתוכם לפחות 10 מומחים במרכזיות פרטיות אשר עברו הכשרה ע"י היצרן.
ח. מתחייב לאספקת חלקי חילוף ולהדגמת המוצרים.
ט. מפעיל מוקד שירות ותחזוקה בארץ.
י. ימציא ערבות בנקאית בסך 75,000 ₪.
יא. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
8. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
9. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15 , החל מיום 1.8.04, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00 – 15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב', ה- 9.8.2004 בשעה 12:00.
10. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.