29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

למתן שירותי השכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי

 
מכרז מספר: 115/2004
מועד פרסום: 26/7/2004
מועד אחרון להגשה: 23/8/2004
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 115/2004, למתן שירותי השכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי

 

1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעה למתן שירותי השכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי.
2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום של 5,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03), החל מיום 26.7.04 ועד ליום 12.8.04 והכל בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00.
3. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה הגב' שרה מחט. הפניות תעשנה עד ליום 5.8.04. תשובות לשאלות תינתנה בכתב עד ליום 15.8.04, והכל באופן הקבוע במסמכי המכרז.
4. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
5. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המזמינה לבין הזוכה למתן שירותי השכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי.
6. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב. בעל צי רכב הכולל לפחות 2,000 כלי רכב.
ג. בעל פריסה ארצית של סניפים / מוקדי שירות שלו עצמו ולא באמצעות קבלן משנה (לפחות בנקודות הבאות: באר-שבע, חיפה, ירושלים וגוש דן).
ד. בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים (2001-2003) רצופות במתן שירותי ליסינג תפעולי לרכב, וכן מספק שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב, במועד הגשת ההצעה מטעמו, ל-3 גופים לפחות ובכמות שלא תפחת מ-200 כלי רכב לכל אחד מהם, כאשר:
1. הניסיון הוא בשלוש השנים שקדמו ליום פרסום המכרז.
2. הניסיון הוא של התאגיד ולא באמצעות קבלן משנה / אחר.
ה. הינו מנהל ספרים כדין. המציע ימציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976.
ו. מנהל מערכת ממוחשבת לניהול צי הרכב.
ז. הינו בעל כל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות דרישת משרד התחבורה, וכן מעסיק קצין בטיחות או קציני בטיחות בתעבורה בעלי הסמכה כנדרש.
ח. צרף ערבות בנקאית אוטונומית לאבטחת קיום ההצעה על סך של 300,000 ש"ח, והכל על פי המפורט במסמכי המכרז.
ט. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
י. יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 
7. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
8. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין השעות
10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 23.8.04 בשעה 12:00.
9. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.