29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לרכישת אביזרים אורתופדיים - תיקון

 
מכרז מספר: 120/2004
מועד פרסום: 14/11/2004
מועד אחרון להגשה:

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 120/2004, לרכישת אביזרים אורתופדיים

תיקון

 
בהמשך למודעה מיום 20.10.04, הרינו להודיע כלהלן:
לוחות הזמנים של המכרז נדחים.
יפורסמו מועדים חדשים לרכישת מסמכי המכרז, להפניית שאלות, תוקפה של הערבות ולמועד
הגשת ההצעות.