29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לאספקת חדרי צילום רנטגן ולתחזוקתם

 
מכרז מספר: 118/2003
מועד פרסום: 19/11/2003
מועד אחרון להגשה: 15/12/2003
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 118/2003, לאספקת חדרי צילום רנטגן ולתחזוקתם


1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת חדרי צילום רנטגן ולתחזוקתם.
2. ההתקשרות לרכישה של כ - 4 חדרי צילום רנטגן. למכבי מוקנית אופציה לרכישה של כ- 6 חדרי צילום נוספים עד סוף שנת 2004, בתנאים זהים ו/או מיטיבים.
3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 2,500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643-03) , בימים א'-ה', בין השעות:
10:00-15:00.
4. פניות לברורים תיעשנה בכתב עד ליום 4.12.03, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות הפקסימיליה לגב' שרה מחט, מזכירת ועדת המכרזים, בפקסימיליה מס':
5143920-03, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643-03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 10.12.03. על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה אליו תשלחנה התשובות.
5. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. המזמינה תהיה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, באופן שתמצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
7. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לבחור, לאחר ניהול המשא ומתן, לפי שיקול דעתה, באחד או יותר ספקים מבין המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
8. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת חדרי צילום רנטגן ולתחזוקתם.
9. חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
10. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב. מסוגל לספק בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר, חדרי צילום למתקני מכבי בכל הארץ, לרבות אחזקה שוטפת ותיקונים נדרשים לחדרי הצילום.
ג. מנהל ספרים כדין. המציע ימציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976.
ד. הכנסות המציע לפי כללי החשבונאות המקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים של המציע, בשנים 2000-2002, הינן בהיקף כספי של לפחות 3 מיליון ₪ בממוצע לשנה.
ה. מכר לפחות 5 חדרי צילום, מכל סוג שהוא, בשנים 2000-2002.
ו. מעסיק לפחות 2 אנשי שירות בעלי נסיון מוכח ב - 5 השנים האחרונות לפחות, בתחום תכנון והתקנת חדרי צילום, על כל רכיביהם, אחזקתם השוטפת וכל השירותים הכרוכים בכך.
ז. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 70,000 ₪.
ח. בידיו אישור בר תוקף מהיצרן כי הוא משמש כנציגו הבלעדי בארץ.
ט. בידו אישור אמ"ר - משרד הבריאות לדגם המוצע.
י. בידו העתק תעודת הסמכה לתחזוקת חדרי צילום אשר הוציא היצרן ל-2 אנשי שירות לפחות, המועסקים על ידי המציע או אישור היצרן בדבר הסמכת אנשי השירות, הכולל שמותיהם. למרות האמור בס"ק זה לעיל יובהר כדלקמן: אם מוצע דגם חדש של חדרי צילום, אשר לא ניתן היה להכשיר אנשי שירות בתחזוקתו, רשאי המציע לצרף להצעתו מכתב התחייבות אשר בו יתחייב המציע לדאוג להכשרת אנשי השירות מטעמו ולהסמכתם על ידי היצרן בביצוע התחזוקה, אם יבחר המציע ע"י מכבי כזוכה במכרז, וזאת לא יאוחר מיום מסירת חדר הצילום למכבי.
יא. מתחייב למתן שירותי תחזוקה, ללא תשלום נוסף, לחדר הצילום ולכל רכיביו לתקופה של 6 שנים, ממועד המסירה של חדר הצילום.
יב. מתחייב כי חדר הצילום המוצע על ידו הינו הדגם החדיש ביותר המיוצר ע"י היצרן.
יג. מתחייב כי חדר הצילום המוצע על ידו, במידה וירכש ע"י מכבי, יעמוד במבדק משרד הבריאות לקבלת רשיון הפעלה.
יד. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
טו. יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
11. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
12. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין השעות:
10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 15.12.03 בשעה 12:00.
13. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.