23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

מכירת זכויות בנכס בבאר שבע

 
מכרז מספר: 115/2003
מועד פרסום: 30/10/2003
מועד אחרון להגשה: 8/12/2003
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 115/2003,למכירת זכויות בנכס בבאר שבע

 
1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעות לרכוש ממנה זכויות בעלות בנכס המיועד למסחר ולמשרדים בשד' הנשיאים 11 באר שבע והידוע כגוש 38015 חלקה 30 תתי חלקה 25,26,27.
2. פרטי הנכס:
הקומה החמישית ששטחה 1,857.5 מ"ר ברוטו וכן 7 מקומות חניה בשטח של 80 מ"ר במבנה בן 5 קומות, המיועד למסחר ולמשרדים.
המבנה כולל קומת מרתף וקומת קרקע תחתונה המשמשות לחניה, קומת קרקע מסחרית ו- 4 קומות משרדים. חלק מן הנכס - בקומה החמישית בשטח של 595 מ"ר מושכר בשכירות בלתי מוגנת לצד ג' למשך 3 שנים החל מ- 1 ינואר 2003 עם שלוש תקופות אופציה להארכה, כ"א בת שנה. דמי השכירות - 8.5 $ למ"ר ובתוספת מע"מ. תאור הנכס כלול במפרט המהווה חלק ממסמכי המכרז. הסכם השכירות מצורף אף הוא למסמכי המכרז.
3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך 500 ש"ח (אשר לא יוחזר) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 15 (טל: 5143643-03) אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי, או אצל הגב' טלי מרציאנו, מרכז רפואי נגב שבקניון קרית הממשלה, רח' התקוה 4, באר-שבע, (טל': 6267444-08), והכל בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00.
4. פניות לבירורים תימסרנה בכתב עד ליום 20.11.03. פניות שתגענה למזמינה לאחר המועד כאמור לא תענינה. תשובות לפניות שתגענה למזמינה עד למועד האמור תינתנה בכתב עד ליום 1.12.03 .
5. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית למכור את הנכס באופן שתמצא לנכון ובכל עת או לא למכרו כלל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ובכלל לא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה למכירת זכויותיה בנכס.
7. נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל הינו חלק ממסמכי המכרז.
8. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים עפ"י תנאי המכרז ובדרך הקבועה בפרק "מנהלה" שבמסמכי המכרז. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 15 בימים א'-ה', בין השעות 15:00-10:00. המועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום 8.12.03 בשעה 12:00.
9. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית עפ"י הנדרש במסמכי המכרז, בתוקף עד ליום 7.3.04 בסכום של 100,000 ש"ח.
10. הזכויות בנכס ימכרו כשהנכס במצבו כפי שהוא היום (IS AS). על המציע לבדוק את מצבו הפיזי והמשפטי של הנכס, ייעודו, אפשרויות השימוש והניצול שלו, הזכויות המשפטיות בו, זכויות הבניה וכד' אצל כל גורם ורשות רלבנטיים.
11. סיור בנכס ייערך בתיאום מראש וכמפורט במסמכי המכרז.
12. המזמינה לא תשלם דמי תיווך.
13.בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז - יגבר האמור במסמכי המכרז.