29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לרכישת בגדי ייצוג לעובדים ואספקתם

 
מכרז מספר: 107/2004
מועד פרסום: 2/8/2004
מועד אחרון להגשה: 23/8/2004
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 107/2004, לרכישת בגדי ייצוג לעובדים ואספקתם
 

1.       מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לרכישת בגדי ייצוג ואספקתם.
2.       את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03), בימים א'-ה', בין השעות:
10:00 – 15:00.
3.       ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה הגב' שרה מחט. הפניות תעשנה עד ליום 12.8.04.  תשובות לשאלות תנתנה בכתב עד ליום 17.8.04, והכל באופן הקבוע במסמכי המכרז.
4.       המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.
5.       המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המזמינה לבין הזוכה לרכישת בגדי ייצוג ואספקתם.
6.       רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א.      תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב.      המסוגל לספק בעצמו את הביגוד בעצמו ולא ע"י ספק משנה / אחר.
ג.        הינו מנהל ספרים כדין. המציע ימציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976.
ד.       בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976, לא הורשע התאגיד ו/או בעל זיקה אליו, ביותר משתי עבירות  עפ"י חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א – 1991 ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 ואם הורשעו ביותר משתי עבירות , הרי שחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
ה.      על המציע להיות בעל הכנסות, לפי כללי החשבונאות המקובלים וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הינם בעלי היקף פעילות כספית ממוצעת בשלוש השנים האחרונות (2001-2003), של לפחות 4 מיליון ₪ לשנה, מהשירותים נשוא המכרז.
ו.        הינו בעל נסיון מוכח בישראל, בחמש השנים האחרונות (1999-2003) לפחות, באספקת בגדי ייצוג וכל השירותים הכרוכים בכך.
ז.        בעל אישור תו תקן ISO 9002.
ח.      המסוגל לספק בעצמו את השירות בפריסה ארצית, ובפרקי הזמן כפי שהוגדרו ע"י המזמינה.
ט.      מספק בגדי ייצוג לשני גופים לפחות, של למעלה מ-2000 עובדים להם בגדי ייצוג, במגוון פריטים כולל של כ-20 פריטים לעובד.
י.        אשר לו מענה טלפוני זמין במשך 8 שעות ביום, בימים א'-ה'.
יא.    אשר לו מערכת ממוחשבת לניהול ואספקת בגדי ייצוג.
יב.    צרף ערבות בנקאית אוטונומית לאבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ש"ח, והכל על פי המפורט במסמכי המכרז.
יג.      רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
יד.     יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 
7.       המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
8.       ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין השעות
10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 23.8.04, בשעה 12:00.
9.       בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.