29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

נקיון ואחזקה במחוז השפלה

 
מכרז מספר: 103/2003
מועד פרסום: 23/6/2003
מועד אחרון להגשה: 28/7/2003
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 103/2003, למתן שירותי נקיון ואחזקה במחוז הצפון
 

 
 
1.       מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה  בזה את המעוניינים, להגיש הצעה למתן שירותי נקיון ואחזקה במחוז הצפון.
2.       את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643-03), או במשרדי מכבי שירותי בריאות, הנהלת מחוז הצפון, מחלקת המשק, ברח' הרצל 63, חיפה, קומה 4, אצל הגב' לריסה ספרב (טל': 8351100-04), החל מיום 30.10.03 עד ליום 12.11.03 והכל בימים א'-ה', בין השעות:
10:00 – 15:00.
3.       מפגש קבלני נקיון למציעים יתקיים ביום ה', ה- 13.11.03, בשעה 14:00, במכבי שירותי בריאות, מרכז רפואי הדר, רח' הרצל 73, חיפה, קומה 4.
ההשתתפות במפגש קבלני הנקיון הינה חובה.
4.       ניתן להציג שאלות לפני ובמהלך המפגש בהתאם לקבוע במסמכי המכרז. תשובות לשאלות  תנתנה בכתב עד ליום 24.11.03, והכל באופן הקבוע במסמכי המכרז.
5.       המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. המזמינה תהיה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, באופן שתמצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי הזכיה במכרז מוגבלת ל-3 אשכולות בלבד.
6.       המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המזמינה לבין המציע הזוכה למתן שירותי נקיון ואחזקה במחוז הצפון.
7.    רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
 
א.      תאגיד רשום כחוק בישראל. יש להמציא אישור על כך.
ב.      רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
ג.        התאגיד בעל נסיון מוכח של  3 שנים רצופות לפחות במתן שירותי נקיון ואחזקה במוסד ציבורי גדול,  כאשר –
 
1.       הנסיון הוא בכל אחת משלוש השנים האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז
(2000-2002).
2.       הנסיון הוא של התאגיד ולא באמצעות קבלן משנה/אחר.
 
ד.       הינו מנהל ספרים כדין. המציע ימציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976.
           ו.  הכנסות המציע לפי כללי החשבונאות המקובלים וכפי שהם משתקפים בדוחות
                הכספיים השנתיים של המציע  בכל אחת מהשנים 2001 ו-2002, בהיקף כספי
                של 5 מליון ש"ח לפחות, בכל שנה.
ז.        מחיר מינימום לשעת נקיון, כולל חומרים ונייר, (נכון למועד האחרון להגשת ההצעות), לא יפחת מ-26.5 ₪, לא כולל מע"מ.
ח.      השתתף במפגש קבלני נקיון כאמור בסעיף 3 לעיל. ההשתתפות במפגש קבלני הנקיון הינה חובה. מציע שלא ישתתף במפגש קבלני נקיון, לא יהיה רשאי להשתתף במכרז.
ט.      צרף ערבות בנקאית אוטונומית לאבטחת קיום ההצעה על סך של 100,000 ש"ח, והכל על פי המפורט במסמכי המכרז.
י.        הגיש הצעה לכל אחד מששת האשכולות המופיעים במכרז זה.
 
9.       המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל
         האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
10.     ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב'
         שרה מחט, ברחוב המרד 27 ת"א, או מי שימונה במקומה, קומה 15 , החל מיום 25.11.03,   
         בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00 . המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב',
         ה- 1.12.03, בשעה 12:00 .
11.     בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור
         במסמכי המכרז.