29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

אספקת שירותי אבטחה

 
מכרז מספר: 102/2003
מועד פרסום: 17/6/2003
מועד אחרון להגשה: 14/7/2003
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 102/2003, לאספקת שירותי אבטחה

 
1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעה לאספקת שירותי אבטחה.
2. תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהיה לשנה אחת עם אופציה למכבי להארכת ההתקשרות לשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, באותם התנאים או בתנאים המיטיבים עם מכבי, כפי שיסוכמו בין הצדדים.
3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום של 2,500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643-03), החל מיום 17.6.03 ועד ליום 29.6.03 והכל בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00 .
4. כנס ספקים יתקיים ביום ב', ה- 30.6.03, בשעה 13:00, במשרדי מכבי שירותי בריאות, מחלקת הדרכה, אולם ירדן, ברחוב קויפמן 4, ת"א, בית שרבט, קומה 2C. ההשתתפות בכנס ספקים הינה חובה.
5. ניתן להציג שאלות לפני ובמהלך הכנס בהתאם לקבוע במסמכי המכרז. תשובות לשאלות תנתנה בכתב עד ליום 7.7.03, והכל באופן הקבוע במסמכי המכרז.
6. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. המזמינה תהיה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, באופן שתמצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
7. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המזמינה לבין המציע הזוכה לאספקת שירותי אבטחה.
8. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א. תאגיד רשום כחוק בישראל. יש להמציא אישור על כך.
ב. בעל הכנסות לפי כללי החשבונאות המקובלים וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים של המציע בכל אחת מהשנים 2002 ו-2001 - בהיקף כספי של 25 מליון ש"ח לפחות, בכל שנה במתן השירות נשוא מכרז זה.
ג. הינו מנהל ספרים כדין. המציע ימציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976.
ד. בעל נסיון מוכח בכל אחת משלוש השנים (2000-2002) שקדמו ליום פרסום המכרז, במתן השירות נשוא מכרז זה.
ה. בעל רשיון בר-תוקף לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי אבטחה תשל"ב – 1972, מאת ועדת הרשוי ומטעם משרד המשפטים.
ו. בעל רשיון בר-תוקף למפעל ראוי מטעם משרד הפנים, לפי סעיף 10ג. לחוק כלי היריה התש"ט-1949.
ז. אשר לו מוקד מבצעי הפעיל במשך 24 חודשים שקדמו להגשת ההצעה.
ח. מעסיק מאבטחים כמוגדר להלן:
1. סיימו במלואה את תקופת השירות הצבאי ביחידת שדה בצה"ל או במג"ב בתפקיד לוחם, משרתים במערך המילואים של צה"ל ו/או מג"ב (רובאי 03 או יותר), ו/או בעלי פטור ממערך המילואים שלא בגין מצב בריאותי.
2. גילם אינו עולה על 45 שנה.
3. בעלי כושר גופני ומצב בריאותי תקין.
4. בעלי השכלה של לפחות 12 שנות לימוד.
5. עברם הצבאי והאזרחי, ללא דופי.
6. שולטים בשפה העברית בקריאה, כתיבה ודיבור.
7. בוגרי השתלמות מאבטחים למוסדות בריאות.
8. בעלי רשיון לנשיאת נשק מטעם משרד הפנים.
ט. מעסיק מאבטחים כהגדרתם לעיל, שישמשו בתפקיד מפקח, ואשר סיימו שרות צבאי מלא בתפקיד פיקודי.
י. מעסיק מאבטחים/מפקחים בשכר שלא יפחת מ-20 ₪ לשעת עבודה.
יא. השתתף בכנס ספקים.
יב. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
יג. צרף ערבות בנקאית אוטונומית לאבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ש"ח בגין כל מחוז, והכל על פי המפורט במסמכי המכרז.
9. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
10. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, ברחוב המרד 27 ת"א, או מי שימונה במקומה, קומה 15 , החל מיום 8.7.03, בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00 . המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב', ה- 14.7.03, בשעה 12:00 .
11. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.