29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

למתן שירותי גניזה

 
מכרז מספר: 105/2003
מועד פרסום: 9/6/2003
מועד אחרון להגשה: 7/7/2003
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 105/2003, למתן שירותי גניזה

 
1.       מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה למתן שירותי גניזה.
2.       תקופת ההתקשרות לשלוש שנים עם אופציה למכבי בלבד להאריך את תקופת ההתקשרות לשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי, תוך שמירה על קיום ההסכם.
3.       את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 2,500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643-03), החל מיום 9.6.03 ועד ליום 22.6.03והכל בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00.
4.       כנס ספקים יתקיים ביום ב', ה- 23.6.03, בשעה 12:00, במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב קויפמן 4 ת"א, בית שרבט, קומה 2C. ההשתתפות בכנס ספקים הינה חובה.
5.       ניתן להציג שאלות לפני ובמהלך הכנס בהתאם לקבוע במסמכי המכרז. תשובות לשאלות  תנתנה בכתב עד ליום 30.6.03, והכל באופן הקבוע במסמכי המכרז.
6.       המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
7.       המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המזמינה לבין הזוכה למתן שירותי גניזה.
8.       רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א.      תאגיד רשום כחוק בישראל, יש להמציא אישור מרשם החברות.
ב.      התאגיד הינו בעל נסיון מוכח של חמש שנים רצופות לפחות.
(1998-2002) במתן שירותי גניזה למוסד ציבורי גדול, כאשר, הנסיון הוא בכל אחת מחמש השנים האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז.
ג.        הנסיון הוא של התאגיד ולא באמצעות קבלן משנה/אחר.
ד.       הינו מנהל ספרים כדין. המציע ימציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976.
ה.      בעל הכנסות, משירותים נשוא המכרז, לפי כללי החשבונאות המקובלים וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים של המציע בשנתיים האחרונות (2001-2002), הינן בהיקף  כספי של לפחות 4 מיליון ש"ח בכל שנה.
ו.        צרף דו"חות כספיים מבוקרים משלוש השנים האחרונות (2000-2002).
ז.        מחזיק שטחים בהם מאוחסנים ופעילים 200,000 מיכלים לפחות, העומדים בדרישות החוק (חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, חוק שירותי הכבאות, התשי"ט-1959, חוק החשמל, התשי"ד-1954 ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970.
ח.      בידיו יש או יהיו שטחים ומבני אחסון פנויים, לשנתיים לפחות מיום תחילת ההסכם, לאחסון של 100,000 מיכלים בתוספת 10% מיכלים בכל שנה, כהגדרתם במפרט המהווה חלק ממסמכי המכרז. המציע יצהיר כי השטחים הנ"ל יהיו מוכנים לתיפעול בתוך 3 חודשים מיום ההכרזה על זכייתו במכרז.
ט.      לא עומדות ולא היו בשלוש השנים האחרונות נגד התאגיד ו/או מנהליו (מורשי החתימה) תביעות משפטיות או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק, לפשיטת רגל, לכינוס נכסים או לפעולות חריגות של חוב שיש בו כדי להשפיע על המשך תפקוד התאגיד ו/או בעלי התאגיד.
י.        בעל רשיון עסק מטעם הרשות המקומית.
יא.    צרף ערבות בנקאית אוטונומית לאבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ש"ח, והכל על פי המפורט במסמכי המכרז.
יב.    השתתף בכנס ספקים.
יג.      רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
יד.     יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 
9.       המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
10.   ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, החל מיום 1.7.03 בימים א'-ה', בין השעות 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 7.7.03 בשעה 12:00.
11.   בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.