23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים

 
מכרז מספר: 108/2003
מועד פרסום: 9/6/2003
מועד אחרון להגשה: 7/7/2003
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 108/2003, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים

 
1.       מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעות למיון ואיבחון עובדים.
2.       תקופת ההתקשרות לשנה עם אופציה למכבי בלבד להאריך את ההתקשרות לשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי.
3.       את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל מיום 9.6.03, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00, תמורת תשלום בסך 2,500 ש"ח (אשר לא יוחזר), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643-03).
4.       פניות לברורים תיעשנה בכתב עד ליום 23.6.03. פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תנתנה בכתב עד ליום 30.6.03.
5.       המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא, והיא תהיה רשאית לבחור בחלק מההצעה או את כולה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6.       המזמינה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המציע הזוכה לבין המזמינה לביצוע שירותי מיון ואיבחון עובדים.
7.       רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
 
א.      תאגיד רשום כחוק בישראל, הרשאי להפעיל השירות נשוא המכרז. יש להמציא אישור על כך.
ב.      רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
ג.        הכנסות המציע לפי כללי החשבונאות המקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים של המציע, בכל אחת מהשנים (2002-2000), הינן בהיקף כספי של 3.5 מיליון ₪ לפחות בכל שנה בשירות נשוא המכרז. יש להמציא אישור רו"ח על כך.
ד.       בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976. יש להמציא אישורים אלה.
ה.      בעל נסיון מוכח במיון ואיבחון עובדים של חמש שנים לפחות (1998-2002) שקדמו ליום פרסום המכרז.
ו.        ביצע 4,000 בחינות מיון בממוצע בשנה לפחות, ב-3 השנים האחרונות (2000-2002), מתוכן 2,000 בחינות מיון ראשוני ממוחשבות בשנה לפחות, ב-3 השנים האחרונות
(2000-2002).
ז.        חוות הדעת כוללות הערכה כמותית במונחים של תשיעוניות.
ח.      מעסיק עובדים בעלי כישורים כמפורט להלן: 10 פסיכולוגים מומחים מתוכם לפחות 5 בעלי מומחיות בתחום הפסיכולוגיה החברתית / תעסוקתית.
ט.      מקיים תהליכי תיקוף ובקרה על מערכות המיון, באופן סדיר.
י.        בעל מערכת ממוחשבת לבחינות מיון ראשוני ו/או מי מטעמו.
יא.    בעל מערכת ממוחשבת לרישום תוצאות הבחינות במיון מלא והפקת קבצים.
יב.    פריסה ארצית ב-3 ערים לפחות באזור המרכז, צפון ודרום.
יג.      בעל מערכת מבחנים נפרדת למיון לתפקידים בכירים (תפקידי הנהלה), לפחות בסניף אחד במרכז הארץ.
יד.     יצרף ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן, לזכות מכבי שירותי בריאות, על סך 100,000 ש"ח, הכל על פי המפורט במכרז.
8.       המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל  המסמכים והאישורים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה  מחט, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום ב', 7.7.03, שעה 12:00.
9.       בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.