26 ינואר 2022 כ"ד שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לאספקת שירותים ומכשירים סלולאריים

 
מכרז מספר: 111/2003
מועד פרסום: 31/8/2003
מועד אחרון להגשה: 20/10/2003
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 111/2003, לאספקת שירותים ומכשירים סלולאריים


1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת שירותים ומכשירים סלולאריים.
2. ההתקשרות לרכישת שירותים ומכשירים סלולאריים לרבות אספקה, התקנה, הפעלה, אחריות ותחזוקה של שירות רשת טלפוניה ניידת (רט"ן) סלולארית לרבות קישוריות לרשת הקוית שיינתן למזמין, לשימוש מתקניו ועובדיו לרבות הגופים הנוספים כהגדרתם במכרז.
3. תקופת ההתקשרות למשך שלוש שנים עם אופציה להארכה ע"י המזמינה לשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, בתנאים המפורטים בחוזה ההתקשרות או בתנאים המיטיבים עם המזמינה, כפי שיסוכמו בין הצדדים.
4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 7,500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643-03) , בימים א'-ה', בין השעות:
10:00-15:00.
5. פניות לברורים תעשנה בכתב עד ליום 16.9.03 וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות הפקסימיליה לגב' שרה מחט, מזכירת ועדת המכרזים, בפקסימיליה מס':
5143920-03, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643-03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 25.9.03. על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה אליו תשלחנה התשובות.
6. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. המזמינה תהיה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, באופן שתמצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
7. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת שירותים ומכשירים סלולאריים.
8. נוסח חוזה ההתקשרות עליו יידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
9. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א. הינו בעל רשיון כללי והיתר תקפים ממשרד התקשורת, בעלי תחולה ותוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעה למכרז, להפעלת רשת סלולארית ומתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטת התאים (רט"ן).
ב. מנהל ספרים כדין. המציע ימציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976.
ג. מילא את טופס הצעת המחיר בחוברת א'- פרק ג'.
ד. מילא את טבלת המענה הטכני בחוברת ב'.
ה. חתם על טופס ויתור סודיות מסחרית בחוברת א' - פרק ד'.
ו. צרף ערבות בנקאית אוטונומית לאבטחת קיום ההצעה על סך של 250,000 ש"ח, והכל על פי המפורט במסמכי המכרז.
ז. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
ח. יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
10. המציע ימלא את טופס הצעת המחיר - נספח ג' ואת טבלת המענה הטכני - נספח ג'-1, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
11. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין השעות:
10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה - 20.10.03 בשעה 12:00.
12. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.