23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לאספקת מערכות אולטרסאונד ותחזוקתן

 
מכרז מספר: 114/2003
מועד פרסום: 27/8/2003
מועד אחרון להגשה: 29/9/2003
 

פירוט

- מכבי שירותי בריאות -

מכרז מס' 114/2003, לאספקת מערכות אולטרסאונד ותחזוקתן


1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת מערכות אולטרסאונד ותחזוקתן.
2. ההתקשרות לרכישה שנתית כוללת של כ - 13 מערכות אולטרסאונד ותחזוקתן, עד סוף שנת 2003. למכבי מוקנית אופציה לרכישה של כ- 20 מערכות אולטרסאונד נוספות בשנים:
2004-2005 בתנאים זהים.
3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 2,500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 15, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643-03) , בימים א'-ה', בין השעות:
10:00-15:00.
4. פניות לברורים תיעשנה בכתב עד ליום 11.9.03, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות הפקסימיליה לגב' שרה מחט, מזכירת ועדת המכרזים, בפקסימיליה מס':
5143920-03, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643-03). פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 21.9.03. על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה אליו תשלחנה התשובות.
5. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. המזמינה תהיה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, באופן שתמצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
7. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לבחור, לאחר ניהול המשא ומתן, לפי שיקול דעתה, באחד או יותר ספקים מבין המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
8. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת מערכות אולטרסאונד ותחזוקתן.
9. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
10. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב. מסוגל לספק בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר, מערכות אולטרסאונד למתקני מכבי בכל הארץ, לרבות אחזקה שוטפת ותיקונים נדרשים למערכות האולטרסאונד.
ג. מנהל ספרים כדין. המציע ימציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976.
ד. הכנסות המציע לפי כללי החשבונאות המקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים של המציע, בשנים (2000-2002), הינן בהיקף כספי של לפחות 5 מיליון ₪ בממוצע לשנה.
ה. מכר 10 מערכות אולטרסאונד לפחות, במשך 3 השנים האחרונות שקדמו למכרז
(2000-2002), מכל סוג שהוא.
ו. בעל נסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות (2000-2002) לפחות, באספקת מערכות אולטרסאונד, אחזקתן השוטפת וכל השירותים הכרוכים בכך.
ז. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 70,000 ₪.
ח. בידיו אישור בר תוקף מהיצרן כי הוא משמש כנציגו.
ט. בידו אישור אמ"ר - משרד הבריאות לדגם המוצע.
י. בידו תעודת הסמכה לתחזוקת הציוד אשר הוציא היצרן ל-2 אנשי שירות לפחות, המועסקים על ידי המציע או אישור היצרן בדבר הסמכת אנשי השירות, הכולל שמותיהם. למרות האמור בס"ק זה לעיל יובהר כדלקמן: אם מוצע דגם חדש של מערכת אולטרסאונד, אשר לא ניתן היה להכשיר אנשי שירות בתחזוקתו, רשאי המציע לצרף להצעתו מכתב התחייבות אשר בו יתחייב המציע לדאוג להכשרת אנשי השירות מטעמו ולהסמכתם על ידי היצרן בביצוע התחזוקה. אם יבחר המציע ע"י מכבי כזוכה במכרז, תהליך ההכשרה וההסמכה יסתיים לא יאוחר מיום מסירת הציוד למכבי.
יא. מתחייב למתן אחריות לתקופה של 24 חודשים, לפחות, ממועד קבלת המערכת במכבי.
יב. מתחייב להציב את המערכת המוצעת על ידו לתקופה שלא תפחת מ-7 ימים, להדגמה ולנסיון ע"י מכבי בתוך 14 יום ממועד הדרישה מטעם מכבי, ללא תשלום, באתר במרכז הארץ, עליו תורה לו מכבי.
יג. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
יד. יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
11. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
12. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין השעות:
10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 29.9.03 בשעה 12:00.
13. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.